Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 299 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2019

TRE:5286/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta.

Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilinpäätösennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan alittavan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelman johtuen pääosin maanvastaanoton tuottojen alituksesta sekä osittain katulupamaksutuottojen sekä asemakaavoituksen tuottojen alituksesta. Maanvastaanoton tuottojen alitus johtuu siitä, että Ruskon maanvastaanottopaikan sulkeutumisen vuoksi maakuormia ajetaan muiden kuntien maanvastaanottopaikoille. Katulupamaksutuottojen alitus johtuu suurien rakennuskohteiden aloitusten vähentymisestä. Asemakaavoituksen tuloennusteen alitukseen vaikuttaa sen kireä resurssitilanne. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 0,1 milj. eurolla. Toimintakulujen poikkeamaan vaikuttaa useampi tekijä, joista ylitystä aiheuttaa muun muassa liikennesuunnittelun, rakennusvalvonnan ja katujen talvikunnossapidon ylitykset. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan asemakaavoituksen, vihersuunnittelun ja paikkatietoyksikön osalta. Toimintakulujen ennustetta nostaa myös eläkemenoperusteisten maksujen kuluvan vuoden tarkentunut arvio, joka nostaa kyseisen maksun määrää noin 0,1 milj. euroa budjetoidusta. Talousohjelmassa asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet sisältyvät elokuun tilinpäätösennusteeseen.

Tilinpäätösennuste sisältää 2,85 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä, josta 1,55 milj. euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin ja 1,3 milj. euron kulujen vähennyksiin. Talousohjelman toimenpiteistä ennustetaan jäävän toteutumatta 0,4 milj. euroa, josta 0,2 milj. euroa johtuu asemakaavoituksen kireän resurssitilanteen aiheuttamasta tuottojen alituksesta. Katulupamaksujen tuottojen alitus on myös 0,2 milj. euroa ja johtuu suurten rakennuskohteiden aloitusten vähentymisestä, mikä vähentää katulupien määrää.

Kaupunginhallituksen 6.5.2019 § 153 linjauksen mukaisesti uhkaavia talousarvioylityksiä pyritään pienentämään. Yhdyskuntalautakunnassa se toteutetaan pääasiallisesti toimintakuluihin vaikuttamalla, sillä tuottojen kasvattaminen on hankalaa.

Kaupunginvaltuusto myönsi helmikuussa (KV 18.2.2019 § 26) Kaupunkiympäristön palvelualueen 4,454 milj. euron uudelleen budjetoinnit Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle sen vuodelta 2018 siirtyneistä hankkeista. Kapunginvaltuusto siirsi (KV 15.4.2019) 0,48 milj. euroa yhdyskuntalautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistettuja menoja elinvoima- ja osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon.

Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen nettoinvestoinnit ovat 3,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suuremmat. Suurimpina tekijöinä ovat raitiotiehen liittyvät rinnakkaishankkeet, yhteensä 2,1 milj. euroa. Myös muun muassa raitiotien hulevesiverkoston siirto, Sammonkadun pohjoispuolen kevyen liikenteen väylän toteutus välillä Kalevan puistotie - Lemminkäisenkatu, Lahdesjärven kaava-alueen toteutus, katuvaloverkon vanhanaikaisten energiatehottomien valopisteiden uusiminen led-valoilla, Pinninkadun alikulkusillan uusiminen sekä jotkin pienemmät kohteet aiheuttavat vuosisuunnitelmaa arvioitua suurempaa lisärahoitustarvetta. Toisaalta rahoitustarvetta pienentää joidenkin kohteiden aloitusten siirtymiset (muun muuassa Boijenkatu, Santalahden ylikulkusillan hissi- ja porrastorni, Niemenrannan puistokatu, Mossin puistokatu).

Toimintatuotot tammi-elokuussa toteutuivat 4,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintatuottojen alitus johtuu pääosin siitä, että kuluvan vuoden hulevesimaksujen laskutus tapahtuu varsinaisesti loppuvuonna, mutta vuosisuunnitelmaan hulevesituotot on suunniteltu tuloutuvan tasaisesti koko vuodelle. Toisaalta kuluvana vuonna rakennustoiminta on jatkunut yhä melko vilkkaana, joten rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen tuotot ovat ylittäneet vuosisuunnitelman.

Toimintakulut (sisältäen valmistus omaan käyttöön) tammi-elokuussa toteutuivat 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtuu pääosin kaupunkiympäristön suunnittelun sekä paikkatietoyksikön toimintakulujen alituksista. Muun muassa asemakaavoituksessa ei nykyisillä resursseilla (useita henkilövaihdoksia, useita vajaata työaikaa tekeviä vuoden aikana) pystytä hoitamaan suurempaa määrää hankkeita. Muilta osin toimintakulujen poikkeama johtuu pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna.

Yhdyskuntalautakunnan bruttoinvestoinnit olivat tammi-elokuussa 30,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 31,1 milj. euroa. Nettoinvestointeihin vaikuttaa rahoitusosuuksiin tehty takautuva korjaus. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä Lintuhytin asuinalueen 0,26 milj. euron rahoitusosuus oli kirjattu kahdesti valtionosuussaamisiin. Ylimääräinen kirjaus peruttiin valtionosuussaamisista maaliskuussa 2019.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta yli puolet toimenpiteistä etenee suunnitellusti. MAL-sopimukseen, hiilineutraalin rakentamisen edistämiseen, hiilensidonnan turvaamisen ja lisäämiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseen, palveluprosessien sujuvoittamiseen, toiminnan prosessien sujuvoittamiseen, hankintaprosessin kehittämiseen sekä hulevesiomaisuuden hallinnan kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana osittain.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)