Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 308 Pysäköintimuutokset Armonkallion asukas- ja yrityspysäköintilupa-alueella H ja lupa-alueen laajentaminen

TRE:6419/08.01.02/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Armonkallion alueella on ollut käytössä asukas- ja yrityspysäköintilupa H syksystä 2012 lähtien. Lupa-aluetta on laajennettu kahteen kertaan vuoden 2013 aikana ja vielä kertaalleen syksyllä 2014 (Dno TRE: 9475 /08.01.02/2011). Laajennuksista huolimatta Armonkallion alueella on edelleen huomattava määrä, jopa asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja enemmän, täysin vapaata pysäköintiä. Armonkalliolla sijaitsee kaupungin keskustaa lähimpänä olevat vapaat pysäköintipaikat, joita Armonkallion asukkailta tulleiden palautteiden perusteella käytetään paljon keskustan työssäkäynti- ja asiointipysäköintiin. Tämän johdosta pysäköintiä on asukkaille ajoittain riittämättömästi. Kadunvarsipysäköinti tulisi ensisijaisesti olla alueen asukkaiden, vierailijoiden, yritysten ja niiden asiakkaiden käytettävissä.

Vapaa pysäköinti mahdollistaa myös asukkaiden autojen säilyttämisen alueella asukas- tai yrityspysäköintiä lunastamatta, mikä asettaa alueen asukkaat osittain eriarvoiseen asemaan asuinosoitteesta riippuen. Asukkaiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi asukaspysäköintiä on suunniteltu laajennettavan koko Armonkallion alueelle. Jatkossa kadunvarressa autoa säilyttävän olisi siis lunastettava asukaspysäköintilupa asuinkohteesta riippumatta. Sama vaatimus koskee myös alueella toimivia yrityksiä, mikäli niillä on tarpeen pysäköidä autoja kadunvarsipaikoilla.

Suunniteltujen muutosten jälkeen Armonkalliolla olisi 38 pelkästään asukkaiden ja yritysten pysäköintiin tarkoitettua paikkaa, 108 asukas- ja yrityspysäköintipaikkaa, joissa on mahdollista myös 4 h aikarajoitettu pysäköinti, sekä 171 asukas- ja yrityspysäköintipaikkaa, joissa on mahdollista myös 2 h aikarajoitettu pysäköinti. Kokonaisuudessaan alueen asukas- ja yrityspysäköintipaikkojen määrä kasvaisi n. 125:stä 317:aan.

Armonkallion alueen kaduista suuri osa on toteutettu melko kapealla poikkileikkauksella. Kun alueella on perinteisesti sallittu lisäksi monin paikoin (vapaa) pysäköinti molemmin puolin katuja, on alueen katujen talvikunnossapidossa ollut haasteita. Alueella nykyisin käytössä olevat, kaikkia arkiaamuja klo 9-12 välillä koskevat pysäköintikiellot ovat alueen autopaikkamäärään nähden liiankin rajoittavat. Alueen kunnossapidon tehostamiseksi alueella on suunniteltu otettavan käyttöön pysäköityjen autojen siirtokehotukset siten, että osassa aluetta kehotus on voimassa parittoman viikon maanantaiaamuisin 8-12 ja osassa aluetta parittoman viikon keskiviikkoiltapäivisin 12-16. Muutamissa kapeissa kohdissa esitetään myös pysäköinnin säilyttämistä vain kadun toisella puolella.

Pysäköintipaikkoihin kohdistuvien muutosten vaikutusta tullaan seuraamaan, jotta voidaan varmistua autopaikkojen riittävästä mitoituksesta alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraille sopivien pysäköintipaikkojen riittävyyteen. Alueella on jatkossa syytä harkita myös vieraspysäköintiluvan käyttöönottoa, mikäli muilla alueilla käynnissä oleva vieraspysäköintikokeilu osoittautuu onnistuneeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Armonkallion asukas- ja yrityslupa-alueen H pysäköintialuetta laajennetaan ja pysäköintiä muutetaan liitteenä olevan suunnitelman 1/20273 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Poliisi, pysäköinninvalvonta, katuluvat, liikennemerkit, Pekka Stenman, Tuula Somppi, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Heljä Aarnikko, Ari Vandell, Jarno Hietanen, Ida Niinimäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.