Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 306 Poikkeamislupahakemus tontille Kuoppamäentie 13, Nekala, asuinkerrostalon rakentaminen

TRE:5367/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tonttia, jolla ennestään sijaitsee n. 1 590 k-m2 suuruinen varastorakennus, halutaan täydentää asuinkerrostalolla, johon tulee liiketiloja sekä 20 kpl asuntoja. Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Hanke on yleiskaavan ja asemakaavan vastainen. Hanke poikkeaa ajoneuvoliittymän osalta myös rakennusjärjestyksestä. Yleis- ja asemakaavoitus, kiinteistötoimi sekä kolme naapuria vastustavat asuntojen rakentamista asemakaavan mukaisen teollisuus- ja varastorakennusten alueen keskelle.

Asuntorakentamisen tuomista varasto- ja teollisuusalueen keskelle ei voida ratkaista poikkeamisluvalla. Mikäli alueen muutos asumiseen todettaisiin tarkoituksenmukaiseksi, tulisi asia ratkaista yleiskaavan ja laajemman asemakaavan avulla. Tällöin voidaan tutkia koko alue kokonaisuutena, arvioida muutoksen vaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla sekä turvata maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

KUULEMINEN
Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Yksi naapuri piti hanketta positiivisena. Kolmella naapurilla oli huomautettavaa hankkeesta, sillä asuinrakennuksen rakentamisen varasto- ja teollisuusalueelle katsottiin rajoittavan ko. yritysten toimintaa. Muistutukset ovat kokonaisuudessaan asian liitteinä.

Kiinteistö Oy Kuoppamäentie 10, mm.:
”Kuten hakemuksessa todetaan, on alueen luonne muuttunut voimakkaasti kaupan ja toimitilakäytön suuntaan. Tämä kuvaus pätee myös lähes 9.000 m2:n kiinteistöömme, joka on alkuperäisestä teollisesta käytöstään siirtynyt täysin kauppa- ja toimitilakäyttöön. Tietojemme mukaan alun perin betonitehtaaksi rakennetun kiinteistömme luonne on muuttunut täysin toimitila- ja toimistokäyttöön jo 1990-luvulle tultaessa. Tonttimme pinta-ala on 13.478 m2 ja kohteen kaava on tullut voimaan 1976 sallien myös kolmen asunnon rakentamisen, kuten hakemuksenkin kohteen kaavassa.

Kuten todettua, T-12 korttelialueen vuodelta 1982 voimassa oleva kaava kuitenkin mahdollistaa jo nykyiselläänkin alueelle asuntojen rakentamisen. Lisäksi alueen välittömään läheisyyteen rakentuu parhaillaan suuri neuvola- ja päiväkotikeskus, joka osaltaan vauhdittaa alueen luonteen muuttumista. Voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että samansuuntainen kehitys alueella jatkuu samalla, kun raskaan teollisuuden toiminnot hakeutuvat kaupungin laitamille ja niille osoitetuille aluille. Näin ollen voidaan todeta, että asuntojen rakentaminen ei aseta merkittäviä rajoituksia naapuritonteilla tapahtuvaan toimintaan. Alueella vielä toimiva betonitehdas on ainoa poikkeus ja hyvin todennäköisesti jää alueen viimeiseksi raskaamman teollisuuden edustajaksi.

Nekalan alueen kehittämisen liittäminen kokonaisuutena ratapihan siirron yhteyteen lykkää alueelle syntyviä investointeja etenkin huomioiden, että ratapihan siirto ajoittunee 2040-luvulle ja varsinaisia päätöksiä sen osalta ei ole vielä tehty. Alueen kehittämisen kannalta yleisilmeen tulisi siistiytyä ja nyt on nähtävissä, että alueella on jossain määrin odottava tunnelma, josta johtuen mm. joitain rakennuksia päästetty purkukuntoon. Alueen verrattain tehottomasti hyödynnetyt tontit, olemassa olevien palveluiden monipuolisuus ja läheisyys sekä kaupungin keskustaan, että mm. Jokipihantien varren asuinalueeseen puoltavat alueen kehittämistä asuinrakentamisen suuntaan. Lisäksi voidaan todeta, että Viinikan järjestelypihan vaarallisten aineiden ratapihaan liittyvä vaarallisten aineiden kuljetuksen turvavyöhyke ei ulotu hakemuksen kohteeseen asti. Senkään osalta ei ole hakemuksen tontin kohdin perusteltua liittää ratkaisuja ratapihan siirtoon liittyviksi.

Näemme hakemuksen mukaisen suunnitelman positiivisena koko alueen kehittymisen kannalta ja se tukee myös kiinteistömme toimintaa eli omalta osaltamme puollamme hakemusta. Kiinteistössämme tai tontillamme ei ole sellaista toimintaa, jolle asuminen aiheuttaisi häiriöitä. Yhtä lailla toteamme, että kiinteistössämme tai tontillamme ei tapahdu sellaista toimintaa, joka aiheuttaisi häiriöitä asumiselle.”

Kesko, mm.:
”Keskon rakennuksessa harjoitetaan nouto- ja logistiikkatoimintaa. Toiminta on ympärivuorokautista. Toimintaan sisältyy rekkaliikennettä sekä rekkojen purkaus- ja lastaustoimintaa. Toiminnasta aiheutuu melua. Esimerkiksi purkaus- ja lastausäänet sekä rekkojen lakisääteiset, ns. piippausäänet peruutettaessa voivat erityisesti yöaikaan kuulostaa häiritseviltä. Myös toiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömät lauhduttimet aiheuttavat melua ja voivat erityisesti yöaikaan tuntua häiritseviltä, jos naapuruston rakennusten ikkunoita esim.
kesäaikaan pidetään öisin auki. Tontin piha-alue on pidettävä riittävän valaistuna, jo pelkästään turvallisuussyistä, ja myös valaistus on sellainen asia, joka yöaikaan voi häiritä naapurustossa sijaitsevaa asumista.

Edellä olevan perusteella emme pidä järkevänä asuinkerrostalon rakentamista keskelle teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Mikäli rakennushankkeelle kuitenkin myönnetään lupa, on lupapäätökseen sisällytettävä riittävät vaatimukset meluntorjuntaa ja ääneneristystä varten. Ei saa syntyä tilannetta, jossa alueella jo nyt olevien yritysten toimintaa halutaan aloittaa rajoittaa.”

Väinö Paunu Oy, mm.:
”Väinö Paunu Oy (Paunu) toimii osoitteissa Kuoppamäentie 15 (rajanaapuri) ja Kuoppamäentie 14 (kadun toisella puolella). Paunun liiketoiminta on säännöllinen linja-autoliikenne ja kaikki linja-autokalusto tankataan ja huolletaan ko. tiloissa, sekä suurin osa busseista myöskin yöpyy näillä tonteilla. Toiminta on jatkuvaa kolmivuoroa ja linja-autot liikkuvat tonteilla 24/7 tauotta ja aiheuttaa lähiympäristössä vähäistä ympäristökuormitusta. Toiminta on ympäristöluvan alaista toimintaa ja yrityksellä on voimassa oleva ympäristölupa.

Jos esitetty asemakaavasta poikkeaminen rajoittaa nykyisen ympäristöluvan mukaista toimintaamme, niin se saattaa vaarantaa koko yrityksemme taloudelliset toimintamahdollisuudet.

Muistutamme, että esitetty asemakaavasta poikkeaminen ei saa haitata, eikä rajoittaa nykyisen kaavan ja ympäristölupamme mukaista toimintaamme osoitteissa Kuoppamäentie 14 ja 15.”

Rudus Oy, mm.:
”Tällä hetkellä lähin asutus sijaitsee noin 200 m etäisyydellä valmisbetoniasemasta. Mikäli poikkeamislupa myönnettäisiin, asutusta olisi jo noin n. 50 m päässä Ruduksen omistaman kiinteistön (837-125-672-5) rajasta ja noin 100 metrin päässä itse asemasta.

Toiminnasta ja etenkin liikenteestä aiheutuva melu sekä pöly aiheuttavat hyvin todennäköisesti häiriötä, mikäli betoniaseman läheisyyteen sijoittuu asumista. Asutuksen sijoittuminen nykyistä lähemmäksi betoniasemaa aiheuttaa todennäköisesti muutoksia ympäristöluvassa myönnettyihin toiminta-aikoihin, jos toiminnan todetaan aiheuttavan kohtuutonta haittaa. Rudus Oy: n kannalta toiminta-aikojen rajaaminen haittaa tuotantoa ja voi tehdä aseman toiminnan kannattamattomaksi.

Kiinteistö, jolle poikkeamista on haettu, sijaitsee Nekalassa alueella, jossa kiinteistöjen pääasiallinen asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Myös kantakaupungin yleiskaavassa 2040 alue on osoitettu palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneeksi alueeksi tai kohteeksi sekä etelän kasvusuunnaksi, jota kehitetään tulevaisuuden työ- ja toimipaikkaympäristönä. Yleiskaavoituksen osalta alueen maankäyttöä on näin ollen vastikään tarkasteltu. Yleis- eikä asemakaavatasolla ole aluetta osoitettu asuinrakentamiseen eikä näkemyksemme mukaan sitä pitäisi poikkeamispäätösmenettelynkään kautta tehdä.

Rudus Oy toivoo, ettei poikkeamislupaa myönnetä hankkeelle miltään osin, sillä poikkeaminen johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen (MRL 171 §). Hallituksen esityksen (HE 148/2015 vp) mukaan merkittävä rakentaminen tarkoittaa ympäristöstään täysin poikkeavaa rakentamista (mitä asuinkerrostalon rakentaminen keskelle teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta väistämättä on), jollainen voi olla esimerkiksi kerrostalo pientaloalueella tai suurta varastorakennusta asuinalueella. Poikkeamisluvan myöntäminen hakemuksen mukaisena myös heikentäisi olennaisesti Rudus Oy:n toimintamahdollisuuksia alueella. Rudus Oy haluaa varmistaa, että nykyisenlainen toiminta voi jatkua Nekalan alueella myös jatkossa.”

POIKKEAMINEN

Käyttötarkoitus
Asemakaavassa tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Kaavakartassa todetaan myös, että tontille saadaan rakentaa palonarkoja rakennuksia teollista käyttöä varten. Liiketilarakentamista kaava ei mahdollista. Tontille halutaan rakentaa asuinkerrostalo, jonka maantasokerrokseen tulee liiketiloja ja 2.-5. kerroksiin yhteensä 20 kpl asuntoja.     

Asuntojen lukumäärä
Asemakaavan mukaan tontille saa rakentaa erillisiä rakennuksia, joissa on asuinhuoneistoja sellaista henkilökuntaa varten, jonka alituinen läsnäolo paikalla on välttämättömän tarpeellinen. Toisessa kaavakartan määräyksessä todetaan, että tontille saa rakentaa enintään kolme asuinhuoneistoa.Tontille halutaan rakentaa asuntoja 20 kpl.

Rakennuksen korkeus
Kaavakartan määräyksessä todetaan, että paloakestävin ulkoseinin varustetun rakennuksen sallittu rakennuskorkeus saa olla 2/3 vastakkaisten ja viereisten tonttien rakennusalojen etäisyydestä, mutta rakennus ei saa olla korkeampi kuin 24 m. Viereisten tonttien rakennusalojen etäisyyden (8 m ja 16 m) mukaan rakennuksen korkeus saisi olla enintään n. 5,5-10,6 m. Asemakaavaan on merkitty myös julkisivun enimmäiskorkeus 12 m. Suunnitellun rakennuksen korkeus on arviolta n. 16,5 m, joka ylittää molempien määräysten korkeusrajoitukset.

Istutettava puurivi
Viereistä tonttia vastaan oleva rakennusraja on 6 m:n päässä tontin rajasta ja siten muodostuvalle vapaalle alueelle, jota ei saa käyttää varastoimiseen, on istutettava lehtipuita.  Asemapiirroksen mukaan tontin länsirajalle on tulossa ajoväylä sekä pysäköintipaikkoja. Kaavakarttaan on lisäksi tontin eteläosaan merkitty istutettava puurivi, jonka paikalle asemapiirroksen mukaan on tulossa pysäköintipaikkoja sekä kulkuväylä tontille.

Ajoneuvoliittymän leveys
Tontille sijoitetaan kadun varteen yhteensä seitsemän autopaikkaa, joista peruutetaan suoraan kadulle. Tämä tulkitaan ajoneuvoliittymäksi, jonka leveys on n. 17,5 m. Rakennusjärjestyksen mukaan ajoneuvoliittymän leveys muulla kuin asuinalueella voi olla enintään kahdeksan metriä.

Yleiskaava
Alue on voimassa olevassa kantakaupungin yleiskaavassa 2040 palveluiden ja työpaikkojen sekoittunut alue. Kaavamääräyksen mukaan aluetta kehitetään monipuolisten työpaikka- ja koulutustoimintojen, kaupallisten palvelujen, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alueena. Alueen liikkumisympäristön tulee tukea kestävien liikkumismuotojen käyttöä. Alueelle ei ole osoitettu asumista.

Asemakaavoitus:

Kuoppamäentie 13 sijaitsee Nekalan teollisuus- ja työpaikka-alueella, joka on lähtenyt rakentumaan 1940-luvulla. Ympäröivät asuinalueet ovat muodostuneet pääosin 1910-1940 -luvuilla, jolloin Kuoppamäentie 13 ja sen lähiseutu ovat olleet rakentamatonta peltoa. Teollisuusaluetta ovat aina rajanneet Jokipohjantie sekä Kuokkamaantie eikä niiden sisäpuolelle ole koko aikana osoitettu asumista, työntekijöiden asuntoja lukuun ottamatta, jotta teollisuus- ja työpaikkatoiminnalle on voitu turvata hyvät toimintaolosuhteet.

Kantakaupungin yleiskaava 2040:ssä todetaan, että aluetta kehitetään monipuolisten työpaikka- ja koulutustoimintojen, kaupallisten palvelujen, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alueena. Alueen liikenneympäristön tulee tukea kestävien liikkumismuotojen käyttöä.

Lisäksi alue sijoittuu Kantakaupungin yleiskaava 2040:ssä etelän kasvusuunnan vyöhykkeelle, josta yleiskaava 2040:ssä todetaan:
Vyöhykettä kehitetään tulevaisuuden työ- ja toimipaikkaympäristönä. Kehittämisessä tavoitteina ovat tehokas rakentaminen, turvalliset ja sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet alueen sisällä ja keskuksiin, viheryhteyksien eheyttäminen, liikennejärjestelyjen toimivuus ja kaupunkiympäristön laatu. Alueilla tuetaan olemassa olevan rakennuskannan käyttöä ja monipuolista toiminnallisuutta sekä parannetaan liikenneympäristöjä kestävän liikkumisen näkökulmasta. Alueen uudistaminen vaatii ohjelmointia. Alueella sijaitsevan ratapihan alue varataan tulevaisuuden tiiviin työpaikka-alueen reservialueeksi. Alue toteutetaan täysimittaisesti järjestelyratapihan siirron jälkeen.

Hanke on täysin kantakaupungin yleiskaava 2040:n vastainen. Yleiskaavan mukaan aluetta kehitetään jatkossakin monipuolisten työpaikka- ja koulutustoimintojen, kaupallisten palvelujen, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alueena. Asumista Nekalan nykyisille työpaikka-alueille ei ole osoitettu lainkaan.

Nekalan teollisuus- ja työpaikka-alue ei ole asuinpaikaksi soveltuvaa mm. mahdollisten ympäristöhäiriöiden takia. Lisäksi ei voida katsoa, että teollisuusalue muodostaisi asukkaille terveellistä, turvallista tai viihtyisää elinympäristöä, vaikka asemakaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen sellaista henkilökuntaa varten, jonka alituinen läsnäolo paikalla on toiminnalle välttämättömän tarpeellinen.

Asumisen tuominen keskelle teollisuus- ja varastorakennusten aluetta saattaa aiheuttaa myös rajoituksia alueella jo toimivien yritysten toimintaan. Se saattaa mm. asettaa tiukempia ehtoja ympäristölupaan, mikä voi tarkoittaa jopa sitä, että yritys ei voi enää toimia entisissä tiloissaan vaan joutuu muuttamaan esim. naapurikuntaan.

Asuntorakentamisen tuomista varasto- ja teollisuusalueen keskelle ei voida ratkaista poikkeamisluvalla. Mikäli alueen muutos asumiseen todettaisiin tarkoituksenmukaiseksi, tulisi asia ratkaista yleiskaavan ja laajemman asemakaavan avulla. Tällöin voidaan tutkia koko alue kokonaisuutena, arvioida muutoksen vaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla sekä turvata maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Poikkeaminen käyttötarkoituksesta, asuntojen lukumäärästä, rakennuksen korkeudesta, istutettavasta puurivistä, rakennusjärjestyksen ajoneuvoliittymän leveydestä sekä yleiskaavan käyttötarkoituksesta aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan epäämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen, sen sijaan poikkeamisluvan myöntäminen saattaisi tuoda rajoituksia lähiympäristön yrityksien toimintaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamislupahakemus koskien lupaa saada rakentaa asuinkerrostalo tontille 837-125-672-2, XXV (Nekala), Kuoppamäentie 13, hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto yleiskaavoitukselta ja kiinteistötoimelta.

Yleiskaavoitus:

”Alue on voimassa olevassa kantakaupungin yleiskaavassa 2040 palveluiden ja työpaikkojen sekoittunut alue. Kaavamääräyksen mukaan aluetta kehitetään monipuolisten työpaikka- ja koulutustoimintojen, kaupallisten palvelujen, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alueena. Alueen liikkumisympäristön tulee tukea kestävien liikkumismuotojen käyttöä.

Kantakaupungin yleiskaavassa on määritelty sekoittuneen rakenteen alueiksi laajat keskustatoimintojen alueet. Lisäksi asumisen alueilla varataan tilaa virkistykselle ja lähipalveluille sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle elinkeinotoiminnalle. Sen sijaan palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneilla alueilla ja työpaikkojen ja elinkeinojen alueilla ei sallita asuntorakentamista, jotta voidaan varmistaa riittävät tilavaraukset ympäristöön häiriötä aiheuttavan palvelu- ja yritystoiminnan käyttöön. Alueilla ei tule sallia asuinrakentamista, koska alueiden asuinympäristövaatimukset terveellisyydelle ja turvallisuudelle eivät täyty. Lisäksi vähäinenkin asuntorakentaminen toimitila-alueen keskellä kaventaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä niiden aiheuttamien ympäristöhäiriöiden osalta sekä käynnistää ei toivotun kehityksen alueen laajemmasta maankäytön muutoksesta. Haettu poikkeuslupa on yleiskaavan vastainen eikä sitä tule myöntää.”

Kiinteistötoimi:

Kiinteistötoimi ei puolla haettua asuntorakentamista.
- Haettu toiminta ei ole yleiskaavan mukaista
- Asuminen rajoittaa alueen kehittämistä yleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen.
- Kaupungin yleispiirteisen maankäytön ohjausryhmä (YMO) linjasi 2018 Nekalan yritystonteista.

Maanvuokrasopimuksia jatketaan normaalisti ilman rajoitteita ja vuokrasopimuksiin kirjataan yhteiseksi tavoitteeksi: ”Vuokralainen on tietoinen, että kaupunki tavoittelee alueelle maankäytön yleissuunnitelmaa, jonka tavoitteina ovat tehokas rakentaminen, turvalliset ja sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet alueen sisällä ja keskuksiin, viheryhteyksien eheyttäminen, liikennejärjestelyjen toimivuus ja kaupunkiympäristön laatu. Tarkastelu tulee ajankohtaiseksi vuokrakauden aikana ja vuokralainen mahdollistaa osaltaan suunnitelman laatimisen.

Linjauksella tavoitellaan yritystoimintojen kehittämisen mahdollistamista Nekalan  yritysalueella, koska alueella on lyhyistä vuokrasopimuksista johtuen muodostunut patoutunutta investointitarvetta kaupungin vuokratonteilla.

Asumisen mahdollistaminen keskelle yritysaluetta ei tue tavoitetta alueen kehittämisestä yritystoimintaan ja on ristiriidassa yleispiirteisen maankäytön ohjausryhmän linjauksen kanssa.”

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat (4 kpl), Pirkanmaan ELY-keskus, Pasi Kamppari, Lotta Kauppila

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.