Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 304 Poikkeamislupahakemus kiinteistölle 837-301-930-1, Konttilukinkatu 3 (Härmälänojanpuisto), Härmälä, Härmälänojanpuiston osan käyttötarkoituksen muutos

TRE:4389/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Konttilukinkatu 3:een on asuinkerrostalon kanssa samalle tontille tulossa päiväkoti. Tontilla vapaaksi jäävä piha-alue ei ole riittävä päiväkodin tarpeisiin, minkä takia 1.770 m2 suuruinen osa Härmälänojanpuistosta aidataan ja otetaan päiväkodin käyttöön. Pihalle sijoitetaan päiväkodille tarkoituksenmukaiset leikkivälineet sekä peli- ja leikkialueet ja yksi 15 m2 pihavarasto. Huoltoyhteys piha-alueelle on Konttilukinkadulta. Lisäksi pihalle on jalankulkuyhteys pihan länsipäädystä Vanhansillanpolulta.

KUULEMINEN
Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN: Käyttötarkoitus
Päiväkodin leikkipiha sekä varastorakennus sijoitetaan asemakaavan mukaiselle puistoalueelle.

POIKKEAMINEN: Rakennusoikeus ja rakennusala
Puistoon ei ole osoitettu varastorakennukselle rakennusoikeutta eikä rakennusalaa. Rakennusoikeus ylittyy 15 k-m2 (100 %).

Asemakaavoitus:
Päiväkodin pihan sijoittaminen puistoon mahdollistaa päiväkodille riittävän piha-alueen ja siten mahdollistaa päiväkodin toimimisen alueella. Leikkipihaa ei ole mahdollista sijoittaa päiväkodin tontille. Päiväkodin piha-alueen sijoittaminen puistoon ei haittaa puiston toimintoja tai kulkua siellä. Leikkipiha on sijoitettu siten, että se myötäilee alueella jo olevaa Vanhansillanpolkua.

Päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella leikkipiha on alueen asukkaiden vapaasti käytettävissä mikä lisää alueen leikkipaikkatarjontaa.

Päiväkodin tarpeita varten rakennettava 15 k-m2 suuruinen varasto sijoittuu leikkipihan lounaisosaan, aidan viereen. Varasto on melko pieni eikä vaikuta haitallisesti puiston näkymiin. Se ei myöskään muodosta merkittävää katvealuetta leikkipihalle, mikä tukee pihan valvottavuutta.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään kiinteistölle 837- 301-930-1 lupa saada poiketa asemakaavan käyttötarkoituksesta, rakennusoikeudesta ja rakennusalasta varaston rakentamiseksi ja päiväkodin leikkipihan sijoittamiseksi puistoalueelle hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Härmälän kaupunginosassa, osoitteessa Konttilukinkatu 3 (Härmälänojanpuisto) sillä ehdolla,

että hankkeen toteutuksessa huomioidaan Vanhansillanpolun sijainti.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Viheralueet ja hulevedet -yksiköltä, joka totesi lausunnossaan, että päiväkodin leikkipiha voidaan toteuttaa viheralueen puolelle. Täsmennyksenä todetaan, että Vanhansillanpolun sijainti on huomioitava ja tarvittaessa mitattava. Väylä on rakennettu, eikä sitä voida maaperäolosuhteiden ja ojan läheisyyden takia siirtää. Lähtötieto väylän sijainnista on ilmeisesti Härmälänojanpuiston vihersuunnitelman mukainen, mutta suunnitelman ja toteutuksen välillä voi olla eroavaisuuksia.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Marjaana Tuoriniemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.