Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.11.2019

§ 314 Asukas- ja yrityspysäköintilupa-alueen L perustaminen Petsamon itäosaan

TRE:3325/08.01.02/2018

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Petsamon omakotitalovaltaisella asuinalueella on ollut lisääntyvissä määrin liikenteeseen liittyviä ongelmia, joista valtaosa syntyy välillisesti alueen ympärillä olevista toiminnoista, kuten Kaupin liikuntapalveluista, TAMK:sta ja TAYS:sta. Alueen asukkaat ovat kokeneet alueen itäosassa lisääntyneen pysäköinnin ja siihen liittyvän liikenteen lisääntymisen haitalliseksi, minkä vuoksi Petsamon asukkaat ovat kuntalaisaloitteellaan lähestyneet kaupungin liikennesuunnittelua ja toivoneet pysäköintirajoituksien käyttöönottoa alueen itäosassa. Ongelmat ovat pahentuneet syksyllä 2019, kun Kaupin yli 200 autopaikan pysäköintikenttä poistui asuntorakentamisen alta.

Jotta aluetta ympäröivien toimintojen synnyttämää liikenneongelmaa voitaisiin vähentää, olisi alueella otettava käyttöön pysäköinnin aikarajoitukset. Aikarajoituksen tulisi olla riittävän lyhytkestoinen, jotta se rajoittaisi ei-toivottavaa pysäköintiä mahdollisimman tehokkaasti. Pelkkien aikarajoitusten käyttöönotto on kuitenkin haastavaa siitä syystä, että asetettavat aikarajoitukset koskisivat kaikkia pysäköijiä eli myös alueen asukkaita, joilla osalla on tonttien tilanpuutteen vuoksi tarve säilyttää autoja myös kaduilla. Aikarajoituksesta poikkeaminen on mahdollista ainoastaan ottamalla alueella käyttöön asukaspysäköintilupa, joka olisi lunastettava, mikäli autoa on tarve säilyttää pidempiaikaisesti kadulla. Jos pysäköinnin voi ratkaista omalla tontilla, ei asukaspysäköinlupaa ole tarpeen lunastaa. Vieraspysäköinti olisi jatkossa mahdollista joko asukkaiden tonteilla, aikarajoitetuilla paikoilla 3 h kerrallaan tai myöhemmin mahdollisesti pidempiaikaisen vieraspysäköintiluvan ostamalla.

Petsamon pysäköintimuutosten toteuttamisessa on tunnistettu tärkeäksi löytää alueen asukkaille ratkaisu, joka mahdollistaa myös autojen pidempiaikaisen säilyttämisen kaduilla. Tutkituista vaihtoehdoista asukaspysäköintilupa ajaa parhaiten alueen asukkaiden etua ja poistaa tehokkaimmin muiden lähiympäristön toimintojen pysäköintiä alueella. Petsamon asukkaiden toiveiden mukaisesti asukas- ja yrityspysäköintilupa-alue kattaisi alkuvaiheessa vain alueet Reposuonkadusta itään päin.

Koska Petsamo on luonteeltaan ennen kaikkea omakotitalovaltainen alue, jollaisilla ei aikaisemmin ole Tampereella käytetty asukas- ja yrityspysäköintilupamenettelyä, ehdotetaan asukas- ja yrityspysäköintilupien hinnoitteluun alueella maltillisuutta. Liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö esittää, että Petsamon asukas- ja yrityspysäköintiluvan L hinta olisi puolet käytössä olevista kerrostalovaltaisten pysäköintilupien hinnoista, eli tällä hetkellä 10 €/kk tai 105 €/vuosi.

Petsamon katujen kapeus on aiheuttanut haasteita alueen liikenteelle, ja pahimmillaan kadut eivät ole olleet läpiajettavissa molemmin puolin katuja pysäköityjen autojen vuoksi. Kunnossapidon helpottamiseksi ja mm. hälytys- ja huoltoajon reittien turvaamiseksi Petsamossa ehdotetaan järjestelmällisesti kiellettäväksi pysäköinti katujen toisilta puolilta. Tämä muutos koskisi koko Petsamoa, eikä siis ainoastaan uutta asukas- ja yrityspysäköintilupa-aluetta.

Petsamon pysäköinnin kehittymistä tulee seurata ja on varauduttava tutkimaan asukas- ja yrityspysäköintilupa-alueen laajentamiseen muualle Petsamoon tulevaisuudessa, mikäli pysäköintiongelmat alueella siirtyvät tai muuttavat muotoaan. Erityisesti tulee kiinnittää huomioita virkistyskäyttöön liittyvän pysäköinnin kehittymiseen alueella. Yhdessä alueen asukkaiden kanssa on lisäksi syytä myöhemmin arvioida, tulisiko pysäköinnin aikarajoituksia ulottaa myös iltoihin ja viikonloppuihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Uusi asukas- ja yrityspysäköintilupa-alue L otetaan käyttöön Petsamon kaupunginosan itäpäässä ja tehdään pysäköintiin liittyvät muutokset liitteenä olevan suunnitelman 1/20396 mukaisesti.

Asukas- ja yrityspysäköintiluvan L hinnaksi määritetään puolet kerrostalovaltaisten alueiden asukas- ja yrityspysäköintiluvan hinnasta.

Lautakunnan päätös annetaan vastauksena kuntalaisaloitteen tekijöille.

Tiedoksi

kuntalaisaloitteen yhteyshenkilö, Petsamon omakotiyhdistys (petsamon.omakotiyhdistys@gmail.com), poliisi, pysäköinninvalvonta, katuluvat, liikennemerkit, Pekka Stenman, Tuula Somppi, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Katja Seimelä, Heljä Aarnikko, Ari Vandell, Jarno Hietanen, Ida Niinimäki