Yhdyskuntalautakunta, kokous 12.11.2019

§ 317 Asemakaava nro 8759, Viiala, Talttatie 6, rakennusoikeuden lisääminen

TRE:286/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.5.2019 päivätyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8759. 
Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8759 
Diaarinumero: TRE:286/10.02.01/2019
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
kaavoitusarkkitehti Altti Moisala.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tampereella noin 5,5 km päässä keskustasta kaakkoon, Viialan kaupunginosassa osoitteessa Talttatie 6. Asemakaavamuutoskohde käsittää korttelin nro 5214 tontin nro 3 ja viereisen Kiilakujan entisen katualueen osan. Alue rajautuu pohjoisessa Talttatiehen, kaakossa Kiilakujaan ja muissa suunnissa muihin pientalotontteihin.
Tontin 3 pinta-ala on 1455 m² ja sillä sijaitsee vuonna 1939 valmistunut asuinrakennus sekä pari pienempää talousrakennusta. Tontin rakennusoikeus on 250 m² ja tehokkuus e=0,17.

Tontti on yksityisessä omistuksessa, entisen katualueen osan omistaa kaupunki. Katualueen osasta on tehty ehdollinen kauppa kaupungin ja tontin pääosan omistajan välillä.

Asemakaavan tavoitteet

Hakijan tavoitteena on tontille asetetun rakennusoikeuden lisääminen siten, että kahden asuinpientalon rakentaminen on mahdollista. Mahdollinen tonttijako tehdään myöhemmin.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 16.5.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (asemakaavakartta, asemakaavaselostus, havainnekuva ja meluselvitys) kuulutettiin nähtäville 16.5.2019 – 6.6.2019. 

Luonnosvaiheessa nähtävillä olleen aineiston perusteella tuli 3 kommenttia viranomaisilta. Terveydensuojelulla ja ympäristönsuojelulla ei ollut kommentoitavaa. Viheralueet ja hulevedet totesi, että hulevesiä koskeva määräys riittää.
Luonnoksesta annetuissa kahdessa mielipiteessä ei hyväksytä tontin rakennusoikeuden nostamista, toivotaan rakennuksen sijoittamista kauas Talttatiestä ja kulkua Kiilakujan kautta. 

Kaupungin vastineessa todetaan, että rakennusoikeuden lisääminen ei nosta tontin tehokkuuslukua alueen muita tontteja korkeammaksi, ja rakennusalojen ja kulkuteiden sijainti noudattaa alueella vallitsevaa käytäntöä.

Asemakaavan sisältö

Tontille osoitetaan rakennusoikeutta erillispientalojen rakentamista varten kahdelle rakennusalalle yhteensä 360 k-m2 ja varastorakennusta varten yhteensä 60 k-m2. 
Tontin rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksen johdosta 170 k-m2. Uusi tonttitehokkuus e on 0,27. 
Tonttijako suoritetaan erikseen, kaavakartassa on esitetty ohjeellisena yksi mahdollinen jakotapa.

Tontti osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi. Rakennukset on sijoitettava osoitetuille rakennusaloille. Asuinrakennuksessa saa olla enintään kaksi kerrosta. 
Katon tulee olla satulakatto, jonka kaltevuus on 18-34 astetta. Lisäksi määrätään hulevesien käsittelystä tontilla.

Asemakaavan vaikutukset

Asemakaavan muutoksella on vain vähäisiä, paikallisia vaikutuksia ympäristöön eikä sillä ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Asemakaavan toteutus

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8759 (päivätty 16.5.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala, puh. 044 431 4369, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 16.5.2019 päivätyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8756. 
 Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8759 
 Diaarinumero: TRE:286/10.02.01/2019
 Kaavan laatija
 Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus
 kaavoitusarkkitehti Altti Moisala.

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 19.9.-3.10.2019. Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8759 (päivätty 16.5.2019) hyväksytään.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi