Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 5.11.2019

§ 162 Rakennuslupa 19-0752-R, Heikkilänkatu 14 - oikaisuvaatimus

TRE:6502/10.03.01/2019

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakennustarkastaja on 6.9.2019 annetulla päätöksellä myöntänyt luvan liikerakennuksen ja kevytrakenteisen rakennelman rakentamiselle sekä mainospylonin asentamiselle osoitteessa Heikkilänkatu 14. Päätöksestä on tehty 16.9.2019 päivätty oikaisuvaatimus, jota on täydennetty 22.9.2019.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 4) kunnalla. Oikaisuvaatimuksen tekijän omistaman tontin ja Heikkilänkatu 14 välissä on Heikkilän puistikko niminen puistoalue. Tämän perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama naapuri eikä hänellä ole valitusoikeutta rakennuslupapäätökseen. Oikaisuvaatimuksen tekijälle on hakijan pyynnöstä lähetetty ilmoitus naapurikuulemista, mutta oikaisuvaatimuskäsittelyssä on tultu siihen päätelmään, ettei kyseisen kiinteistönomistaja ole naapuri. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty, että hankkeella olisi lainkohdan toisessa kohdassa tarkoitettua olennaista vaikutusta oikaisuvaatimuksen tekijän kiinteistön käyttöön tai rakentamiseen eikä valitusoikeutta siksi ole myöskään tällä perusteella. Oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.

Vastauksena oikaisuvaatimuksessa esitettyyn lausutaan seuraavaa:

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan rakennuslupapäätöksen kumoamista ja hakemuksen palauttamista valmisteluun. Oikaisuvaatimusta on perusteltu muun ohella sillä, että lupahakemuksen suunnitelmat ovat Tampereen kaupungin kantakaupungin yleiskaavan 2040 sekä Pappilan kaupunginosan asemakaavan vastaisia; suunnitelmat ovat yhdyskuntalautakunnan poikkeamispäätöksen vastaisia; suunnitelmat ovat Tampereen kaupungin Kestävä Tampere 2030 strategisten linjausten vastaisia; lupahakemuksen suunnitelmien toteuttaminen todennäköisesti vahingoittaa liito-oravan kulkureittiä; rakennuslupapäätös on tehty hallintolain vastaisesti eikä luvanhakija ole noudattanut sopimustaan vuorovaikutteisesta liikenneselvityksestä yhdessä asianomaisten tahojen kanssa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei lisäksi ole noudattanut tiedoksiantovelvollisuuttaan, koska oleellisia liitteitä ei ole toimitettu asianosaiselle ilman erillistä pyyntöä. Liikenneselvitystä ei oikaisuvaatimuksen mukaan ole nimetty asianmukaisesti, kun se on otsikoitu nimellä Muu selvitys. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan myös siihen, että liikenneselvitys perustuu vuoden 2014 liikennemäärätietoihin, vaikka uudempia tietoja olisi ollut saatavilla. Lisäksi asianosaista on oikaisuvaatimuksen mukaan johdettu harhaan väitteellä: "Naapurien huomautusten perusteella ei ole tehty muutoksia hankkeeseen." Oikaisuvaatimuksen mukaan 19.6.2019 toimitettuihin kuviin verrattuna päätöksen liitteissä on selvät erot Julkisivukuvissa 04-01. Muutos koskee erityisesti oikaisuvaatimuksen tekijän huomautuksessaan mainitsemaa asiaa. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan ensinnäkin, että oikaisuvaatimuksen tekijälle on lähetetty ote rakennuslupapäätöksestä 6.9.2019 ja 16.9.2019 toimitettu kaikki rakennuslupaan liittyvät asiakirjat. Liikenneselvityksen nimeämisellä ei ole ollut merkitystä lupahakemuksen ratkaisemisen kannalta. Julkisivukuvaa 04-01 on muutettu naapurin huomautuksen johdosta siten, että siihen on lisätty aurinkopaneelit katolle.

Oikaisuvaatimuksessa mainitun kerrosluvun osalta viitataan poikkeamispäätökseen, jossa on myönnetty poikkeaminen siltä osin kuin kaksikerroksinen rakennus sijoittuu rakennusalalle, jonka kerrosluku on I ja pysäköinnille varatulle alalle, jolla ei ole kerroslukua. Mainospylonien osalta todetaan, että poikkeamisluvassa ei ole käsitelty niiden sijoittamista muutoin kuin asetettu ehto, ettei pyloni saa aiheuttaa näkemäesteitä yleiselle liikenteelle. Poikkeamispäätöksessä on edellytetty liikenneselvityksen teettämistä rakennuslupavaiheessa, mutta ei oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsevaa vuorovaikutteista liikenneselvitystä. Rakennuslupa on siten myönnetyn poikkeamisluvan mukainen.

Siltä osin kuin oikaisuvaatimuksessa on vedottu yleiskaavan vastaisuuteen ja liikenneselvityksen vanhentuneisiin tietoihin, todetaan, ettei tontin liittymäjärjestelyjä ratkaista rakennusluvassa, vaan ne tullaan ratkaisemaan myöhemmin ennen pysäköintialueen toteuttamista tehtävässä katusuunnitelmassa. Asemapiirroksen mukaiset kevyenliikenteen ja ajoneuvoliikenteen liittymät ovat alueen asemakaavan mukaisia.

Tontin länsireunan avo-ojalinjaus ja sen luiskaukset eivät sijoitu poikkeamispäätöksen liitteessä esitetyille säilytettäville puustoalueille. Säilytettävillä puustoalueilla on turvattu liito-oravan kulkureitin säilyminen. Poikkeamisluvassa ja rakennusluvassa on ehtoja säilytettävän puuston suojaamisesta. 

Rakennusluvan mukaisten auto- ja polkupyöräpaikat ylittävät asemakaavan edellyttämät paikkamäärät.

Edellä mainitun perusteella rakennusluvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet ja lupa on tullut myöntää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Muttonen-Mattila Eija, Rakennustarkastaja

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Harmaalan esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Kokouskäsittely

Sonja Harmaala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn palvelussuhteen vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28§ § 1 momentin 4) kohdan perusteella. Harmaala poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Minna Järvinen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus    

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen); sekä
4) kunnalla

Purkamis- ja maisematyölupa

Valitusoikeus on:

1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä myös silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.

Maa-aineslain mukainen ottamislupa

Valitusoikeus on:

1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.