Vammaisneuvosto, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Hoitotarvikkeet: valmiskatetreista kuivakatetreihin 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

  Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

  Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Jukka Kumpuvuoren toiveesta otetaan käsittelyyn hoitotarvikkeisiin liittyvä asia, Tampereella ollaan mahdollisesti siirtymässä valmiskatetreista kuivakatetreihin. Vammaisneuvostolta on pyydetty kannanotto ja mahdollinen linjaus asiaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Vammaisneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös

Vammaisneuvosto antaa lausunnon asiasta kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Lausunto osoitetaan sekä apulaispormestari Loukaskorvelle että sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Keskustelu merkittiin tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Vammaisneuvoston lausunto katetrikysymykseen

 

Vammaisneuvosto on huolissaan tietoonsa tulleista Tampereen kaupungin suunnitelmista siirtyä käyttämään kuivakatetreja valmiskatetrien sijaan. Kyseessä on ihmis- ja vammaisoikeuskysymys, sillä YK:n vammaissopimuksen 25. artiklan mukaan sopimusosapuolten tulee järjestää ne terveydenhuoltopalvelut, joita vammaiset henkilöt tarvitsevat erityisesti vammaisuutensa vuoksi, mukaan lukien varhainen tunnistaminen ja puuttuminen tarvittaessa, sekä palvelut, joilla pyritään minimoimaan ja estämään uusia vammoja, myös lasten ja vanhusten keskuudessa. Velvoite sitoo oikeudellisesti Tampereen kaupunkia sopimusvaltion osana.

Vammaisneuvosto painottaa, ettei katetreja kannata säästösyistä vaihtaa halvempaan, vanhanaikaiseen versioon, sillä kuivakatetrien käyttöönotto aiheuttaisi enemmän kustannuksia kuin säästöjä lisääntyneiden infektioiden ja niistä seuraavien sairauspoissaolojen ja hoitokulujen takia. Terveydenhuoltolakikin velvoittaa (24§), että myös kunkin katetrinkäyttäjän yksilöllinen tarve on huomioitava hoitosuunnitelmaa tehtäessä ja tarvikkeita valitessa. Velvoite potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisesta mahdollisuuksien mukaan löytyy myös potilaslain 2 luvun 3§ 3 momentista. Asiakkaan osallisuutta on tuettava koko prosessin ajan.

Näin ollen vammaisneuvoston linjaus on, että Tampereen kaupungin tulisi jatkaa valmiskatetrien käyttöä eikä siirtyä kuivakatetrien käyttöön säästösyistä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)