Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 166 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5415/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja kehittämispäällikkö Marika Pakkanen, puh. 044 486 3630, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan painopisteet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä, joita ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen, työntekijäkokemuksen parantaminen sekä hiilineutraalisuuden edistäminen. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminnan painopisteitä ovat lisäksi yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Kukin painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpiteen, joista esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 18.11.2018 § 178. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2020 vuosisuunnitelmaesityksessä on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Toimenpiteet on esitetty palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto edellytti, että kaupungin talouden pitämiseksi tasapainossa ja menojen kasvun pitämiseksi alle 3 prosentissa taloussuunnittelukaudella 2020-2023 toteutetaan pormestarin talousarvion julkistamisen yhteydessä esitelty 10 kohdan toimenpideohjelma. Ohjelman eri alueille asetetaan vastuuhenkilöt ja sen toteutumista käsitellään lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa säännöllisesti. Valtuustolle annettavien talouskatsausten yhteydessä raportoidaan toimenpideohjelman toteutuksesta. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on huomioitu toimenpideohjelman teemat soveltuvin osin.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta jakautuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmiin. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmien alaiset palveluyksiköt. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan hallinnon menot on vyörytetty palveluyksiköihin.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat palveluryhmän toimintakate sekä investointien yhteissumma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteista.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 23,920 milj. euroa, toimintamenot -323,002 milj. euroa, toimintakate -299,082 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -2,517 milj. euroa. Tilikauden tulos on -301,599 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -2,196 milj. euroa. Palveluryhmän palveluista oman toiminnan osuus on 281,651 milj. euroa (86,5 %) ja muun tuotannon osuus 43,868 milj. euroa (13,5 %).

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 15,578 milj. euroa, toimintamenot -106,200 milj. euroa, toimintakate -90,622 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -4,031 milj. euroa. Tilikauden tulos on -94,653 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -4,002 milj. euroa. Palveluryhmän palveluista oman toiminnan osuus on 92,740 milj. euroa (84,1 %) ja avustusten ja muun tuotannon osuus 17,491 milj. euroa (15,9 %).

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.

Koko kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamisohjelman noudattamista ja reagointia ennustettuihin budjettiylityksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020 hyväksytään.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki korjauksen liitteenä olevan palvelu- ja vuosisuunnitelman sivulle 20: "SAP PowerBI" korjattiin muotoon "SAP ja PowerBI". Puheenjohtaja totesi korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana.

Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, taloussuunnittelu@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.