Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 169 Oikaisuvaatimus - Esiopetuksen järjestämisen paikat 2020-2021 

TRE:6837/12.06.01/2019

Valmistelija

  • Mantere Katri, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistys-ja kulttuurilautakunnan 27.11.2019 päätöksestä § 157 Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2020-2021 / TRE:6837/12.06.01/2019. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian uudelleen käsittelyä Muotialan esiopetuksen osalta. Hänen mukaansa lautakunnan päätös perustuu asian virheelliseen esittelyyn lautakunnan kokouksessa.

Esiopetuksen siirtymistä Mustametsän päiväkotiin on perusteltu pedagogisen näkökulman lisäksi taloudellisin perustein. Muotialan esiopetuksen siirtyminen Mustametsän päiväkotiin mahdollistaa Pikku-Muotialan toimipisteestä luopumisen ja 110 000 euron vuosittaisen säästön vuokrakuluissa. Oikaisuvaatimuksen tekijän  mukaan tätä ei kuitenkaan voida käyttää perusteluna esiopetuksen siirtämiseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä  perustelee vaatimustaan sillä, että Pikku-Muotialasta luopuminen voidaan hänen mielestään toteuttaa ilman, että esiopetusta siirretään Mustametsän päiväkotiin. Hänen mukaansa se mahdollistuu, kun sekä koululuokat että neuvola siirtyvät pois syksyllä 2020.

Koululuokkien, esiopetuksen ja neuvolan siirtyminen pois Muotialan päiväkodin yhteydestä mahdollistaa Pikku-Muotialan toiminnan päättymisen nykyisissä tiloissa ja tästä syntyy 110 000 euron vuosittainen säästö vuokrakuluissa. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrästä johtuen, Pikku-Muotialan tiloista luopuminen ei ilman Muotialan päiväkodilta vapautuvia tiloja olisi mahdollista. Lisäksi tilojen vapautumisen myötä, alueen päiväkotipaikat lisääntyvät yhden ryhmän verran. Tämä helpottaa varhaiskasvatusikäisten lasten perheiden tilannetta ja lasten kuljettaminen muille alueille vähentyy.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Tanja Moisala, Leena Laine, Katri Mantere

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.