Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.12.2019

§ 171 A1 -kielen opetussuunnitelman hyväksyminen vuosiluokille 1-2 

TRE:7686/12.01.01/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

A1-kielen opetus varhentuu valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti 1.1.2020 alkaen. Siirtymäkauden aikataulu on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 25.4.2019 § 64. Kielen opetusta varten Opetushallitus on laatinut vuosiluokille 1-2 opetussuunnitelman valtakunnallisen perustetekstin, joka on hyväksytty 14.5.2019.(OPH-1028-2019) Perusteiden pohjalta on opetuksen järjestäjää velvoitettu tekemään paikalliset täsmennykset ja lisäykset. Kunnallinen opetussuunnitelma tulee olla hyväksytty 31.12.2019 mennessä. Tampereen kaupungin vuosiluokkien 1-2 A1 -kielen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen määräyksen mukaista perusteasiakirjaa täydentäväksi. Kuntakohtaista opetussuunnitelmaa on laadittu seudullisena yhteistyönä yleisten tekstien osalta.

Tampereella tarjotaan A1 -kieltä 7 eri kielessä: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, kiina sekä ruotsi, jota tarjotaan toisena kotimaisena kielenä. Kullekin kielelle on laadittu oma vuosiluokkaistettu opetussuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet, sisällöt sekä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet.

Kielen opetuksen alkuvaiheessa opetus tarjoaa monipuolisesti kokemuksia kielestä erilaisten toiminnallisten tehtävien kautta. Aihepiirit valitaan lasten omista kiinnostuksen kohteista yhdessä heidän kanssaan. Alkuvaiheessa ei edellytetä luku- tai kirjoitustaitoa, suulliseen ilmaisuun ja itseensä luottamiseen kielen käyttäjänä käytetään enemmän aikaa. Vähitellen oppilaiden kiinnostusta luettuun ja kirjoitettuun kieleen lisätään. Lukuvuoden päätteeksi tehtävässä lukuvuosiarvioinnissa opettaja arvioi oppilaan osaamista sanallisesti suhteessa vuosiluokalle asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan osaamista arvioidaan monipuolisesti ja hänelle tarjotaan erilaisia tapoja osoittaa osaamistaan.

Opetussuunnitelmassa kuntakohtaiset lisäykset on erotettu perustetekstistä kursivoidulla kirjaintyypillä Tampere -otsikon alla. Opetussuunnitelma astuu voimaan 1.1.2020 ja se julkaistaan ops.tampere.fi -portaalissa.  

Opetushallituksen määräyksessä (OPH-1082-2019) velvoittamat vuosiluokkien 3-6 opetussuunnitelman muutokset ja täsmennykset valmistuvat kevään 2020 aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Hyväksytään sekä toisen kotimaisen kielen, ruotsin A1- oppimäärän että A1 -kielten opetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuija Viitasaari, Tanja Jurvanen, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Harri Jurvela

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.