Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 32 Teemakeskustelu: Tampereen kotouttamisohjelman laatiminen

TRE:142/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Voimassa oleva kotouttamislaki 30.12.2010/1386 edellyttää että ”kunnan  tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Tampereen viimeisin kotouttamisohjelma on vuodelta 2014, joten on korkea aika uusia ohjelma. Tavoitteena on, että uusi kotouttamisohjelma tulisi valtuuston käsittelyyn vuoden 2020 aikana. Lopullisen aikataulun ratkaisee uuden kotouttamislain käsittelyaikataulu eduskunnassa ja toisaalta mahdollinen alkava työllisyyskokeilu, jonka mukaisesti kaikki Pirkanmaan kotoutettavat tulisivat kuntapalvelujen piiriin. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan eduskunta käsittelee uuden kotouttamislain keväällä 2020 ja kuntakokeilu alkaisi kesällä 2020.

Nykyisen lain mukaan ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan. Ohjelma on myös kytkettävä kaupungin talousarvioon. ”

Mari Taverne esittelee kokouksessa ohjelman laatimisen aikataulua. Maahanmuuttajaneuvostolta pyydetään myös ajatuksia siitä, millaisella palvelurakenteella ja mitä toimintoja kotouttamisohjelmassa pitäisi ottaa huomioon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)