Kaupunginvaltuusto, kokous 18.11.2019

§ 177 Tuloveroprosentti, kiinteistöveroprosentti ja muiden verojen perusteet vuodelle 2020

TRE:6587/02.03.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kangas Vesa-Matti, Controller, Vesa-Matti.Kangas@tampere.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 18. päivänä 2019.

Kaupungin verotulot kertyvät kunnan tuloverosta (kunnallisvero), osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta.

Tuloveroprosentti

Kaupungin vuoden 2020 talousarvio on valmisteltu 20,50 tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2020 verotuloarviota tehtäessä on ollut käytettävissä alustavat tiedot vuoden 2018 verotuksesta, jonka mukaan vuonna 2018 verotettavat tulot kasvoivat Tampereella 4,2 prosenttia ja koko maassa 2,7 prosenttia. Verotettavien tulojen arvioidaan kasvavan Tampereella 3,9 prosenttia vuonna 2019 ja 5,0 prosenttia vuonna 2020.

Kunnallisveroja on vuonna 2019 kertymässä noin 801 milj. euroa. Vuonna 2020 kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 875 milj. euroa.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna 80,0 milj. euroa, mikä on 8,9 milj. euroa vuotta 2018 enemmän. Vuonna 2020 yhteisöverotilitysten arvioidaan kasvavan 2,0 milj. euroa.
 
Yhteisöverojen kertymäarvio perustuu valtiovarainministeriön arvioon kunnille vuonna 2020 tilitettävistä yhteisöveroista ja kaupungin jako-osuusarviosta. Kuntien yhteisöverotilitysten arvioidaan olevan 2,0 mrd. euroa vuonna 2020. Kaupungin jako-osuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla. Valtiovarainministeriö vahvistaa vuonna 2020 käytettävät kuntien jako-osuudet joulukuussa 2019 ja osuudet voivat poiketa nykyisistä jako-osuuksista.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Eduskunnan päätösten perusteella vuodelle 2020 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
 • (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)


Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa kiinteistöveroprosentit on pidetty vuoden 2019 tasolla.

Esitettävät kiinteistöveroprosentit ovat:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25
 • vakituiset asuinrakennukset 0,65
 • muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10
 • yleishyödylliset yhteisöt 0,40
 • voimalaitokset 1,50
 • rakentamaton rakennuspaikka 5,00


Kiinteistöveroja on vuonna 2019 kertymässä noin 90 milj. euroa. Vuonna 2020 kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 92 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vahvistetaan seuraavat verot verovuodelle 2020:

 • Tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50.
 • Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,25.
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,65.
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,10.
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,40.
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,50.
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 5,00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Vesa-Matti Kankaalle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tästä sekä seuraavasta pykälästä käydyn yleiskeskustelun ajan ja he poistuivat ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,75." Lassi Kaleva ja Kalle Kiili kannattivat Sasin muutosehdotusta.

Aleksi Jäntti poistui kokouksesta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän pohjaehdotus Jaa, Sasin muutosehdotus Ei. Äänestyksen tulos: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 8-5.

Äänestys

Jaa
 Minna Minkkinen
 Matti Helimo
 Jaakko Mustakallio
 Olga Haapa-aho
 Kirsi Kaivonen
 Anne Liimola
 Pekka Salmi
 Lauri Lyly

Ei
 Kalle Kiili
 Lassi Kaleva
 Irja Tulonen
 Kalervo Kummolla
 Ilkka Sasi

Valmistelija

 • Kangas Vesa-Matti, Controller

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus

Vahvistetaan seuraavat verot verovuodelle 2020:

 • Tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50.
 • Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,25.
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,65.
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,10.
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,40.
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,50.
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 5,00.

Tiedoksi

Verohallinto, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset