Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

§ 419 Valtuustoaloite uusi linja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen Härmälänrannasta kohti Tampereen keskustaa - Ari Wigelius 

TRE:1988/08.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö, Juha-Pekka.Hayrynen@tampere.fi

Perustelut

Ari Wigelius esittää 11.3.2019 valtuustoaloitteessaan, että Tampereen seudun joukkoliikenne (Nysse) selvittää nopealla aikataululla uuden linjan perustamista Härmälänrannasta Tampereen keskustaan. Härmälänrannan alue on kasvanut vauhdilla ja kasvaa edelleen, mikä on lisännyt bussien matkustajamäärää alueella voimakkaasti,

Kuten aloitteessa todetaan, eivät täyteen ahdetut linja-autot houkuttele käyttämään joukkoliikennettä. Tarve alueen joukkoliikenteen jatkuvaan kehittämiseen on olemassa. Härmälän alueen joukkoliikenteen vuorotarjontaa on lisätty viimeksi elokuussa 2018, jolloin linjaa 11 ryhdyttiin liikennöimään ruuhka-aikoina 8 kertaa tunnissa. Samassa yhteydessä pystyttiin samoja autoja hyödyntäen avaamaan uusi nopea työmatkaliikenteen linja 27 keskustan ja Sarankulman välille.

Härmälästä keskustaan liikennöivät tällä hetkellä linjat 1 ja 11, molemmat 8 kertaa tunnissa, eli Valmentinkadun pysäkiltä keskustaan kulkee vuoro 3-4 min välein. Lisäksi liikennöi linja 65 Hervantaan kaksi kertaa tunnissa. Linjojen 1 ja 11 aikataulut on suunniteltu niin, että vuorojen välille jäisi Nuolialantiellä 3-4 min. Käytännön liikennetilanteet johtavat usein kuitenkin siihen, että kaksi vuoroa saapuu pysäkille peräkkäin ja näiden jälkeen tulee hieman pidempi tauko. Varsinkin tällaisen pidemmän tauon (enintään 10 min) jälkeen Valmetinkadun pysäkki on aloitteessa kuvatulla tavalla matkustajista ruuhkautunut.

Aloitteessa ehdotettu uusi linja Härmälänrannasta ei ole mahdollinen ainakaan vuoden 2020 aikana, koska alueella ei ole valmiina bussin kääntöpaikaksi sopivaa katutilaa. Alueen katujen mitoituksessa on ollut lähtökohtana, että Niilo Härmälän katua ja Vanhansillankatua on mahdollista liikennöidä busseilla ja päätepysäkki olisi mahdollista sijoittaa Samiveturinpuiston kohdalle. Alueelle suunnitellut kadut ovat kuitenkin vielä työmaa-alueena, eivätkä siten liikennöitävissä. Ajoyhteys Härmälänojan yli Pirkkalan puolelle Pereentielle on käytännössä olemassa, mutta Pirkkalan puolella alue ei ole asemakaavassa vahvistettua katualuetta. Tampereen kaupunki on keskustellut Pirkkalan kunnan kanssa katuyhteyden avaamiseksi joukkoliikenteen käyttöön, mutta asiasta ei ole vielä tehty Pirkkalan puolella ratkaisua.

Ajoyhteys Härmälänrannasta Pereentielle avaisi joukkoliikenteen reittisuunnittelussa uusia mahdollisuuksia. Härmälänrannan alue ei ole välttämättä optimaalisin paikka bussireitin päätepysäkiksi. Alue on suunniteltu ja rakennettu varsin tiiviiksi. Bussin päätepysäkiksi jouduttaisiin varaamaan enemmän tilaa katualueelta kuin reitin välipysäkin käyttöön. Lisäksi lähellä on Partolan kaupallisten palveluiden keskittymä, jota myös Härmälän asukkaat käyttävät. Alueen läpi kulkeva reitti mahdollistaisi yhteydet esim. Partolan alueelle nykyisen linjan 11 tapaan. Pelkästään Tampereen keskustasta Härmälänrantaan kulkeva linja on teknisesti mahdollista toteuttaa siinä vaiheessa, kun Niilo Härmälän katu ja Vanhansillankatu on rakennettu valmiiksi. Joukkoliikennelautakunta päättää linjareiteistä aikataulukausittaisen palvelutasopäätöksen yhteydessä. Härmälän alueen linjastokokonaisuutta ja sen mahdollisuuksia vastata kasvavaan matkustuskysyntään tarkastellaan ja suunnitellaan vielä erikseen ennen Linjasto 2021 -suunnitelman yksityiskohtaisen toteutuksen vahvistavaa joukkoliikennelautakunnan palvelutasopäätöstä.

Ennen mahdollisia reittimuutoksia kasvatetaan linjojen 1 ja 11 matkustajakapasiteettia vaihtamalla busseja nykyistä suurempiin. Linjalla 11 siirrytään käyttämään 12 metriä pitkien 2-akselisten bussien sijaan pelkästään 15 metriä pitkiä telibusseja elokuussa 2020. Tämä on ratkaistu linjan kilpailutuksen yhteydessä kesällä 2019. Linjalla 1 valmistellaan yhdessä TKL:n kanssa nivelbussien asteittaista käyttöönottoa. Ensimmäiset nivelbussit linjalle saadaan liikenteeseen vuonna 2020, mikäli TKL:lle myönnetään tarvittava investointimääräraha vuodelle 2020. Seuraavina vuosina nivelbussien määrää on suunniteltu lisättävän niin, että muutaman vuoden kuluttua koko linja 1 voitaisiin liikennöidä nivelbusseilla. Joukkoliikenteen talousarviossa 2020 on varauduttu kalustokoon kasvattamisen aiheuttamiin kustannuksiin.

Bussivuorojen määrän lisäämisen ja kalustokoon kasvattamisen lisäksi olisi tärkeää pyrkiä lyhentämään pysäkillä kuluvaa aikaa ja nopeuttamaan muillakin toimilla joukkoliikenteen kulkua, koska Nuolialantiellä pysäkkitila on loppumassa kesken ja bussit alkavat ruuhkauttaa toisiansa. Pysäkkiaikoja voidaan lyhentää ottamalla käyttöön useamman sisäänkäyntioven toimintamalli. Linjalla 2 on ollut vuoden 2019 aikana käynnissä "keskeltä kyytiin" kokeilu, jonka tulokset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Käytännön laajentaminen koskemaan myös Nuolialantiellä liikennöiviä linjoja edellyttäisi linja-autojen varustamista keskioven matkakortinlukijoilla sekä tiettyjä toimintatapojen muutoksia. Näihin toimenpiteisiin ei ole varauduttu joukkoliikenteen vuoden 2020 talousarviossa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja, Mika.Periviita@tampere.fi

Esitetään Tampereen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Ari Wigeliuksen valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi. Joukkoliikenteen palveluryhmä edistää aloitevastauksessa kuvattuja toimia kulloisenkin hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007 ja suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ari Wigeliuksen valtuustoaloite ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan antama lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ari Wigelius, Juha-Pekka Häyrynen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)