Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

§ 420 Valtuustoaloite kuhan alamitan ja verkkojen alimman sallitun silmäkoon nostamiseksi Tampereen vesialueilla - Juhana Suoniemi 

TRE:6136/14.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuominen Anne, Metsätalouspäällikkö, Anne.J.Tuominen@tampere.fi

Perustelut

Juhana Suoniemi esittää 17.9.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa mm., että Tampere nostaa verkkojen silmäkokorajoituksen kuhapitoisilla vesialueillaan 55 millimetriin säilyttäen sallittuna alle 27 mm silmäkoon ns. muikkuverkot, ja että kuhan alamitta nostetaan 45 senttimetriin.  Aloitteessa esitetään myös, että kaupunki ottaa aktiivisen roolin kuhan alamitan nostamiseksi koko seudun kalastusalueilla.

Vuoden 2019 alussa kalastusalueet lakkautettiin yleiskokousten päätöksillä ja perustettiin 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain mukaisesti uudet kalatalousalueet. Tampereen kaupungin omistamat yksityisvesialueet kuuluvat Näsijärven kalatalousalueeseen ja Pirkkalan kalatalousalueeseen, johon mm. Pyhäjärvi kuuluu.

Kalatalousalueet ovat käynnistäneet kalastuslain mukaisesti käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisen. Ehdotukset suunnitelmiksi tulee valmistella vuoteen 2020 mennessä. Ely-keskus vahvistaa käyttö- ja hoitosuunnitelmat, ja niiden toimeenpanosta vastaavat kalatalousalueet. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoitus on turvata kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelman valmistelun pohjana ovat mm. aiempien kalastusalueiden teettämät tutkimukset, kuten valtuustoaloitteessa mainittu Kuhan lisääntymisikä ja -koko Pirkanmaan järvillä -tutkimus (Kolari Ismo ja Westermark Ari), ja muu pitkäjänteinen kalavarojen kehityksen seuranta sekä paikallistuntemus.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tarkastellaan vesistöjä kuten Näsijärveä ja Pyhäjärveä kokonaisuuksina vesialueen omistuksesta riippumatta. Suunnitelma sisältää mm. ehdotukset kalakantojen hoitotoimenpiteiksi ja ehdotukset alueellisiksi kalastuksen säätelytoimenpiteiksi. Kalastuksen säätelytoimet tulisi perustua paikalliseen tilanteeseen kuten kalakannan tilaan, vesistön rehevyyteen ja tuottokykyyn. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen asiantuntijan Ismo Kolarin yhteenvedon mukaan esimerkiksi hidaskasvuisissa vahvoissa kuhakannoissa kalastettavien kuhien koon kasvattaminen ja kalastusrajoitukset eivät näytä lisäävän kuhan kokonaissaaliita, vaan vaikutus voi olla päinvastainen luonnollisen kuolevuuden ja tiheydestä riippuvan kasvun hidastumisen seurauksena. Kun taas nopeakasvuisissa kuhakannoissa, jollaisia Tampereen isot järvet eivät ole, on kasvupotentiaalin hyödyntäminen järkevää käyttämällä silmäkooltaan sopivan harvoja verkkoja ja vapakalastuksessa kalastusasetuksen määrittämää minimialamittaa (42 cm) korkeampaa pyyntimittaa. Humuspitoisissa järvissä kuten Pyhäjärven pohjoisosassa, ruokakalaksi käytettävän kuhan kokoa ja ikää ei myöskään kannata kasvattaa ylen määrin kohonneiden elohopeapitoisuuksien takia. Kalakantoihin vaikuttaminen kalastuksen säätelyn keinoin tulisikin arvioida huolellisesti eri näkökulmista asiantuntijatyönä.

Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan Tampereen kaupungin ei ole mielekästä uudistaa kalastusmääräyksiään ennen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistumista, vaan määräykset tulisi uudistaa käyttö- ja hoitosuunnitelmien mukaisiksi niiden vahvistuttua. Kalastuksen kannalta olisi mielekästä, jos kalastusmääräykset saataisiin järvikohtaisiksi, eivätkä ne perustuisi vesialueen omistukseen. Kalastajien näkökulmasta usein tehtävät kalastusmääräysten muutokset eivät myöskään ole mielekkäitä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juhana Suoniemi, Anne J Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)