Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

§ 421 Valtuustoaloite keskustan alueen kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi - Ilkka Porttikivi ym. 

TRE:4592/14.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuominen Anne, Metsätalouspäällikkö, Anne.J.Tuominen@tampere.fi

Perustelut

Ilkka Porttikivi ehdottaa yhdessä 39 valtuutetun kanssa 18.6.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa, että keskustan alueen kalastusmahdollisuuksia parannetaan ja Tammerkosken kalastusluvan hankkimista sujuvoitetaan.

Tampereen kaupungin kalastuslupia on voinut hankkia Kalapassin verkkokaupasta vuodesta 2011 lähtien. Kalapassin käteismyyntipisteenä toimii tällä hetkellä Lielahdessa sijaitseva Nippon Verkko Oy. Kalapassijärjestelmä on Pirkanmaan kalatalouskeskuksen ylläpitämä ja sen kautta on myynnissä kaikki Tampereen kaupungin kalastusluvat sekä useiden kalastuskuntien ja kalatalousalueiden kalastusluvat. Pirkanmaan kalatalouskeskus on selvittänyt vuonna 2018 käteismyyntipisteiden lisäämistä, mutta yhteistyökumppania ei ole vielä löytynyt. Kalapassin verkkokaupassa voi asioida vain suomeksi. Kalatalouskeskus ei ole saanut englanninkielisen version toteutukseen rahoitusta, ja koska asiakaskunta on arvioitu olevan hyvin pieni, ei toteutus omin varoin ole ollut mahdollinen. Kalapassijärjestelmä on koettu yleisesti hyvin toimivaksi erityisesti siksi, että tieto kalastuslupien myynnistä on myös kalastuksenvalvojien käytössä.

Tammerkosken kalastuslupa-automaattia ei ole palautettu maastoon Koskipuiston ravintolan peruskorjauksen jälkeen. Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan Kalapassijärjestelmä palvelee valtaosaa asiakkaista. Lupa-automaatin palauttamiseksi on tullut vain yksittäinen toive. Ensisijaisena toimenpiteenä nähdään Kalapassin käteismyyntipisteen lisääminen keskustan läheisyyteen, mitä Pirkanmaan kalatalouskeskus pyrkii edistämään syksyn kuluessa.

Kiinteistötoimi on uudistanut kalastuksen viestintämateriaalia vuosien 2018-2019 aikana. Kaupungin sivuilla on uusi yleisesite kalastuksesta Tampereen vesialueilla sekä esitteet Pahalammin ja Tammerkosken erityiskalastuskohteista. Pahalammilla on opastaulu myös maastossa ja Koskipuistoon on tulossa opastaulu. Niissä on informaatiota myös englanniksi ja Pahalammin osalta lisäksi venäjäksi. Kaikkien esitteiden tekstit on käännetty englanniksi ja kaupungin sivuille perustetaan englanninkieliset kalastussivut. Zanderland sivustolla esitellään laajasti eri kielillä Pirkanmaan kalastuskohteita ja mm. luvanmyyntiä, joten sitä hyödynnetään kaupungin viestinnässä.

Kaupungin eri yksiköiden yhteistyöhankkeessa tarkastellaan parhaillaan luontovirkistyksen palvelutarpeiden kehittämistä. Ohjelmassa otetaan kantaa koko kaupungin osalta palveluiden kehittämistarpeisiin kuten tiedotukseen, opasteisiin ja rakenteisiin esimerkiksi nuotiopaikkoihin ja katoksiin. Tämän työn osana tarkastellaan myös kalastuksen palvelutarpeiden kehittämistä. Työssä hyödynnetään eri asukaskyselyiden aineistoja. Tampereella on erinomaisia lähikalastuskohteita, joiden kehittäminen pienillä toimenpiteillä tekisi niistä entistä houkuttelevampia kuten aloitteessa todetaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven ym. valtuustoaloite ja siitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ilkka Porttikiven ym. valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ilkka Porttikivi, Anne J Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)