Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

§ 418 Valtuustoaloite Kuokkamaantien turvallisuuden pikaiseksi parantamiseksi - Jouni Ovaska 

TRE:8289/08.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa toivotaan liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä Kuokkamaantiellä sijaitsevalle valo-ohjaamattomalle suojatielle. Aloitteessa perusteina on esitetty suojatien suuri käyttäjämäärä, noin 600 kouluun menevää lasta päivittäin. Toimenpiteinä toivotaan valaistuksen parantamista ja huomion kiinnittämistä ajonopeuksiin.

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 päivitetyn nopeusrajoitusjärjestelmän (§157), jossa asuinalueille on esitetty 30 km/h aluenopeusrajoitus. Aluenopeusrajoitusten muutokset toteutetaan vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samalla toteutetaan tarvittavat liikenteen rauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy asuinaluekohtaiset suunnitelmat.

Valtuustoaloitteessa mainittu suojatie sijaitsee Nekalan alueella. Viinikka-Nekalan alueelle suunnitellaan parhaillaan aluerajoituksen 30 km/h toteuttamista. Liikennejärjestelmäyksikkö on laatinut alueen aluerajoituksesta 30 km/h suunnitelman, jossa on esitetty aluerajoituksen laajuus ja sitä tukevat rauhoittamistoimenpiteet alueella. Nopeusrajoitussuunnitelmasta järjestettiin karttakysely, jossa asukkailla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmasta ja esittää kartalla turvattomiksi koetut paikat Nekalan asuinalueella. Kysely oli avoinna 24.1. - 11.2.2019 ja siihen saatiin 465 vastausta. 30 km/h-aluerajoituksen suunnitelmaehdotusta ja karttakyselyn tuloksia esiteltiin asukastilaisuudessa Normaalikoululla 20.2.2019. Asukastilaisuus järjestettiin yhdessä ”Kestävät ja turvalliset koulumatkat” -hankkeen tilaisuuden kanssa. Asukastilaisuudessa turvallisuuden osalta esille nousivat mm. Nekalantien suuntaisten suojateiden turvallisuus (kääntyvät ajoneuvot ongelmana), koulun kohdan saattoliikenne, Ahlmannintien ja Kuokkamaantien turvallisuus.

Kuokkamaantiellä on ollut useamman kerran ollut nopeusnäyttötaulu muistuttamassa autoilijoita ajonopeuksista. Ajonopeuksien seurannan mukaan keskinopeus Kuokkamaantiellä koulun kohdalla on 31-33 km/h.

Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö on esittänyt nopeusrajoitussuunnitelmassa Kuokkamaantielle aluenopeusrajoitusta 30 km/h. Suunnitelmassa on esitetty rauhoittamistoimenpiteitä Kuokkamaantielle. Tavoitteena on toteuttaa fyysisiä rauhoittamistoimenpiteitä vuoden 2020 aikana. Toimenpiteiden toteuttamisen aikataulua on yhteensovitettu Mustametsän päiväkotihankkeen kanssa. Uusi päiväkoti sijaitsee Kuokkamaantien varrella, Normaalikoulun vieressä. Päiväkoti valmistuu vuonna 2020.

Rauhoittamistoimenpiteiden suunnittelussa ja saattoliikennepaikkojen osoittamisessa on tehty yhteistyötä koulun vanhempainyhdistyksen ja opettajakunnan kanssa. Keskustelujen perusteella turvattomuuden aiheuttaa autoilijoiden piittaamattomuus tieliikennelain mukaisesta suojatiesäännöstä: "Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille." Lisäksi Kuokkamaantien varteen pysäköidyt autot aiheuttavat näkemäesteen. Koivulanpuistikossa sijaitsee pysäköintialue, jonne nykyisin on liikennöinti sallittua myös Kuokkamaantien puolelta. Pysäköintialueelta poistuvat risteävät kapean jalkakäytävän yli kohdassa, joka sijaitsee koululaisten käyttämän suojatien läheisyydessä (noin 20 metrin etäisyydellä). Pysäköintialueelle ja sieltä pois liikennöidään vilkkaasti koululaisten vilkkaimman saapumisajankohdan kanssa, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Turvattomaksi koetulle, ja koululaisten vilkkaasti käyttämälle suojatielle toteutetaan nk. nopeina toimenpiteinä suojatien havaittavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi pysäköintikielto- ja ajojärjestelyjä. Suojatien havaittavuutta parannetaan mm. valaistuksella, herätevarsilla ja väliaikaisella keskisaarekkeen muotoilulla. Lisäksi Kuokkamaantien suojatiellä on järjestetty syksyllä 2019 suojatiepäivystyksiä osana ”Turvallisesti ja kestävästi kouluun” -hanketta, jolle Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö sai rahoitusta Traficomilta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)