Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 425 Muotokuvien teettäminen (ei julkisuuteen vielä tässä vaiheessa) 

TRE:5551/00.04.02/2019

Valmistelija

  • Lyly Lauri, Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866 ja kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen, 044 263 0580, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Muotokuvan teettäminen kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta ja johtavista henkilöistä on ollut perinne, jota myös Tampereen kaupunki on noudattanut. Tampereen kaupungin siirryttyä vuonna 2007 pormestarijärjestelmään on muotokuvan teettämistä koskevia periaatteita tarkennettu siten, että muotokuva voidaan teettää kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta, kun hän on toiminut tässä tehtävässä vähintään neljä vuotta. Kuitenkin kaupunginhallitus voi päättää muotokuvan teettämisestä lyhyemmänkin ajan pohjalta, jos henkilöllä on merkittäviä muita ansioita. Pääsääntöisesti pormestarista teetetään muotokuva, kun hän on toiminut tässä tehtävässä vähintään neljä vuotta.

Muotokuvien teettämisestä päätöksen tekee kaupunginhallitus.

Sopimukset laaditaan Tampereen kaupungin hallintoyksikön lakiasioissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa.

Tiedoksi

nimetyt, Jukka Männikkö, Suvi-Mari Eteläinen, Ritva Vakkuri, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.