Kaupunginhallitus, kokous 30.9.2019

§ 416 Asemakaava nro 8647, Multisilta, Multisillan koulun alue, uusi asuinalue ja päiväkoti 

TRE:6202/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.12.2018 päivätyn ja 17.6.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8647. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8647

Diaarinumero TRE:6202/10.02.01/2016

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavalla mahdollistetaan Multisillan entisen koulun alueen täydennysrakentaminen. Kaavassa on osoitettu uusi tontti päiväkodille ja asumista noin 250 uudelle asukkaalle. Uutta asuinrakennusoikeutta muodostuu 14400 k-m2, josta AK -tonteilla on noin 11 200 k-mja AR -tonteilla 3200 k-m2. Päiväkodin tontilla rakennusoikeutta on noin 6000 k-m2. AK- ja LPA -korttelialueen yhteenlasketuksi aluetehokkuudeksi (e) muodostuu noin 0,87. AR -korttelialueen tehokkuusluku e=0,4. Y-tontin tehokkuusluku e=1,0. Suunnittelualue kokonaisuudessaan on Tampereen kaupungin omistuksessa.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 17.11.– 15.12.2016. Suunnittelu keskeytyi ja asemakaavan tavoitteita arvioitiin uudelleen. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 7.12.2018 - 11.1.2019. Aineistosta saatiin kahdeksan viranomaisten kommenttia ja kaksi mielipidettä. Palaute- ja vastineraportti on kaava-aineiston liitteenä. Saadun palautteen perusteella asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä täsmennettiin ehdotusvaiheeseen. Kaavan perusratkaisu pysyi samana.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Lausunto pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8647 (päivätty 3.12.2018, tarkistettu 17.6.2019) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 03.12.2018 päivätyn ja 17.06.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8647. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8647
Diaarinumero: TRE:6202/10.02.01/2016

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 27.06.-16.08.2019. Siitä ei saatu muistutuksia eikä lausuntoja. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, että se ei lausu kaavasta.

Asemakaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8647 (päivätty 03.12.2018, tarkistettu 17.06.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908 ja kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavalla mahdollistetaan Multisillan entisen koulun alueen täydennysrakentaminen. Kaavassa on osoitettu uusi tontti päiväkodille ja asumista noin 250 uudelle asukkaalle kerrostalovaltaisesti. Alueen eteläosaan on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Suunnittelualue kokonaisuudessaan on Tampereen kaupungin omistuksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8647 (päivätty 03.12.2018, tarkistettu 17.06.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Aila Taura, Jarmo Viljakka, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)