Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.11.2019

§ 134 Tredun strategiarahoitushankkeiden muutos (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6802/02.04.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksillään 20.6.2018 (dnro OKM/105/521/2018) ja 17.4.2019 (dnro OKM/41/521/2019) myöntänyt Tampereen kaupungille, Tampereen seudun ammattiopistolle strategiarahoitusta seuraavasti:

2018 päätöksessä 1 196 000 euroa: Ohjauksen kehittäminen 700 000 euroa, Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen 96 000 euroa ja Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 400 000 euroa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.6.2018 - 31.12.2020, poislukien urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen 1.6.2018-31.12.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriölle on 30.9.2018 mennessä toimitettu pyydetysti tarkennettu strategiarahoituksen toteutus- ja taloussuunnitelma, jossa toteutusaikatauluksi on kaikkien hankkeiden osalta ilmoitettu 1.6.2018-31.12.2019.

2019 päätöksessä 1 400 000 euroa: Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen 500 000 euroa, Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen 700 000 euroa ja Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen 200 000 euroa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.1.2019-31.12.2020.

Strategiarahoituksen ehdoissa todetaan, että kalusteiden, laitteiden, koneiden ja järjestelmien hankinnat ja investoinnit tulee toteuttaa viimeistään käyttöajan puolivälissä hankesuunnitelman mukaisesti. Strategiarahoitushankkeiden 2018 ja 2019 hankinnat tulee saadun ohjeistuksen mukaan toteuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi koulutuksen järjestäjän hakemuksesta perustellusta syystä muuttaa strategiarahoituksen käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä ehtoja.

Vuoden 2018 strategiarahoitushankkeessa Ohjauksen kehittäminen, on perustettu eri toimipisteisiin opiskelijoiden tukemiseksi Kampus-Kohtaamoita, jotka tarjoavat opiskelijoille matalan kynnyksen ohjausta, elämänhallinnan tukea, tietoa ja helposti saavutettavissa olevia aikuisia. Hankkeessa on tehty varhaisen tuen malli sekä rakennetaan data-analyysiä, jolla voidaan ennustaa keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita. Edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyy hankintoja ja ostopalveluita, joita on tarpeen tehdä vielä vuoden 2020 puolella. Tällaisia hankintoja syntyy muun muassa data-analyysin kehittämiseen liittyvistä ostopalveluista, Kampus-Kohtaamoiden kalustamiseen liittyvistä hankinnoista sekä varhaisen tuen malliin ja haasteellisten opiskelijoiden ohjaukseen liittyvän seminaarin järjestämisestä aiheutuvista ostopalveluista.

Ohjauksen kehittämisen hankkeen osalta haetaan OKM:ltä jatkoaikaa hankintojen tekemiseen 31.5.2020 saakka. Samalla päivitetään hankkeen uudeksi päättymisajaksi 31.8.2020.

Vuoden 2018 strategiarahoitushankkeessa Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa, on kehitetty muun muassa valimoalan työelämälähtöistä koulutuksen toteutusmallia, teknologia-alan verkostomaista osaamiskeskustoimintaa (teknologia-alan osaamisekosysteemi) sekä tehty tunnetuksi teknologia-alan nykyaikaista työtä ja työympäristöä perusasteen yläluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen alojen vetovoiman lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen liittyy vielä hankintoja muun muassa yrityksille, oppilaitoksille, korkeakouluille, kuntien elinkeinokehittäjille ja muille teknologia-alan toimijoille suunnatun tilaisuuden järjestämisestä. Lisäksi tehdään teknologia-alan yleismarkkinointia hankkimalla Tredun rekka-autoihin teippauksia ”Teknologia-aloilta huippuosaajia” sekä mahdollisia muita pieniä ostopalveluita.

Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa -hankkeen osalta haetaan OKM:ltä jatkoaikaa hankintojen tekemiseen 31.5.2020 saakka. Samalla päivitetään hankkeen uudeksi päättymisajaksi 31.8.2020.

Vuoden 2019 strategiarahoitushankkeessa Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen, tehdään uudistuksia ja muutoksia Tredun opetusympäristöihin mm. toimipisteiden lakkauttamisesta johtuen. Kiinteistöjen muutostyöt tehdään yhteistyössä Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan suuri osa tilamuutoksista oli tarkoitus toteuttaa syksyn 2019 aikana. Tilamuutoksiin sisältyy muun muassa palveluiden ja laitteistojen hankintaan liittyviä toimenpiteitä. Yhteistyökumppaneiden antaman tarkennetun aikataulun mukaan kiinteistöihin liittyviä muutostöitä ei pystytä toteuttamaan syksyllä 2019 ja lakkautettavien toimipisteiden osalta mahdollisia väistötiloja joudutaan käyttämään vielä maaliskuulle 2020 saakka. Merkittävä osa toimitilakuluista ja hankinnoista siirtyy toteutettavaksi alkuvuodesta 2020.

Tilojen ja laitteiden uudistaminen -hankkeen osalta haetaan OKM:ltä jatkoaikaa hankintojen tekemiseen 31.3.2020 saakka.

Vuoden 2019 strategiarahoitushankkeessa Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen, seitsemän koulutuksen järjestäjän verkosto kehittää lentokoneasennuksen koulutusta yhteistyössä ja erikseen sovittujen vastuualueiden mukaisesti. Tredu on mukana vastuukehittäjänä huolto-organisaation digitaalisen huollonhallintajärjestelmän kehittämisessä, simuloidun huolto-organisaation käsikirjan laatimisessa ja digitaalisia ilma-alusten järjestelmiä mallintavien ohjeistojen ja laitteiden kehittämisessä sekä järjestelmiin liittyvän oppimateriaalin, harjoitusten ja käytännön kokeiden valmistelussa. Näihin kehittämisosa-alueisiin liittyy hankintoja ja ostopalveluita, joita ei ehditä toteuttaa syksyn 2019 aikana, koska kehittämistyö on riippuvaista myös muiden verkoston toimijoiden aikatauluista.

Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen -hankkeen osalta haetaan OKM:ltä jatkoaikaa hankintojen tekemiseen 31.3.2020 saakka.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan muutosta strategiarahoituspäätöksiin 

  • (OKM/105/521/2018) Ohjauksen kehittäminen ja Teknologia-alan koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa hankintojen tekemiseen haetaan jatkoaikaa 31.5.2020 saakka ja tarkennetaan hankkeet päättyviksi 31.8.2020.
  • (OKM/41/521/2019) Tilojen ja laitteiden uudistaminen sekä Lentokoneasennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen hankintojen tekemiseen haetaan jatkoaikaa 31.3.2020 saakka.

Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän johtaja valtuutetaan täydentämään ja allekirjoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle laadittavat muutoshakemukset.

Tiedoksi

Tuula Hoivala, Raija Mäkelä, Anne Nousiainen, Mikko O Turunen