Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 157 Liikerakennustontin 837-129-843-2 myyminen

TRE:5854/02.06.02/2019

Valmistelija

  • Kamppari Pasi, Tonttipäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta on lainvoimaisella päätöksellään 15.5.2019 § 76 hyväksynyt asemakaavan muutosehdotukseen nro 8489 liittyvän toteutussopimuksen. Sopimuksen mukaisesti kaavassa osoitettu liikerakennustontti 837-129-843-2 osoitteesta Jäähallinraitti 3 myydään Kiinteistö Oy Tampereen Rievänkadun Liikekehitykselle (y-tunnus 2947897-2). Asemakaavamuutos on tullut voimaan 6.8.2019 ja tontti 837-129-843-2 on merkitty rekisteriin 5.10.2019.

Alueella oleva Iskun rakennus on tarkoitus ostajan kustannuksella purkaa. Kaavamuutoksen mukaiselle liikerakennustontille toteutetaan uusi rakennus.

Tontti on osoitettu asemakaavassa KM-merkinnällä (liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön). Tontin pinta-ala on 7.509 m2 ja rakennusoikeus 8.000 k-m2.

Tontista on teetetty ulkopuolinen arviokirja, jonka mukaisesti tontin markkina-arvo on 1.920.000 euroa.

Tontin 837-129-843-2 muodostusosa (tontti 837-129-843-1) on vuokrattu Intrio Oy:lle ajaksi 1.5.1982 - 30.4.2022. Intrio Oy:n vuokrasopimus tontista 837-129-843-1 puretaan päättymään tontin 837-129-843-2 omistusoikeuden siirtyessä Kiinteistö Oy Tampereen Rievänkadun Liikekehitykselle. Intrio Oy:lla on vuokranmaksuvelvollisuus omistusoikeuden siirtymiseen saakka. Tonttia koskevat vuokraoikeuden kiinnitykset kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan. Vuokralainen vastaa kiinnitysten kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontti 837-129-843-2 myydään Kiinteistö Oy Tampereen Rievänkadun Liikekehitykselle 1.920.000 euron kauppahinnalla ja liitteen kauppakirjaluonnoksen ehdot hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään kauppakirjaluonnokseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari oikeutetaan allekirjoittamaan tontista tehtävä kauppakirja.

Intrio Oy:n vuokrasopimus tontista 837-129-843-1 puretaan päättymään tontin 837-129-843-2 omistusoikeuden siirtyessä Kiinteistö Oy Tampereen Rievänkadun Liikekehitykselle. Intrio Oy:lla on vuokranmaksuvelvollisuus omistusoikeuden siirtymiseen saakka. Tonttia koskevat vuokraoikeuden kiinnitykset kuoletetaan ja erityinen oikeus poistetaan. Vuokralainen vastaa kiinnitysten kuolettamisesta ja erityisen oikeuden poistamisesta sekä niistä aiheutuneista kuluista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ostaja, Intrio Oy, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Kirsi Grönberg, Anita Liecks, kitia talous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat