Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 153 Asuntotontin 837-221-1242-2 (Santalahti) varaaminen A-Kruunu Oy:lle

TRE:6285/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Taura Aila, Tonttipäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti 3. - 28.6.2019 tonttihaun, jossa oli haettavana asuinkerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen.

Haussa olleista 17 tontista viisi sijaitsee Hervantajärvellä, viisi Linnainmaalla, yksi Santalahdessa, yksi Tesomajärvellä ja viisi Vuoreksessa.

Hakuaikana jätettiin yhteensä 70 hakemusta. Tässä haussa mahdollisesti luovuttamatta jäävät tontit ovat haettavissa seuraavassa tonttihaussa.

Tontin saajien valinnassa on arvioitu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Näiden kriteerien perusteella on arvioitu kukin hakemus. Kun samaa tonttia on hakenut useampi toimija, on pyritty valitsemaan toimija, joka kokonaisuudessaan täyttää parhaiten asetetut kriteerit. Todettakoon kuitenkin, että tonttihakuja järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, joten nyt mahdollisesti ilman varauspäätöstä jäävät hakijat, ovat seuraavassa haussa taas uudessa asemassa.

Tonttihaun yhteydessä oli kerrottu, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa = makuuhuone, alkovi, parvi tms., joka tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun). Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa).

Asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

Santalahdessa oli haettavana yksi tontti asemakaavan nro 8048 mukaisella alueella, joka sijaitsee Paasikiventien varressa, noin 2 kilometrin päässä kaupungin keskustasta länteen, Pispalan harjun pohjoisrinteellä, rautatien ja Näsijärven rannan välissä. Kaavamuutoksen tavoitteena on ollut muuttaa teollisuus-, toimisto- ja varastoalue pääosin asuinkortteleiden alueeksi.

Hakuohjeiden mukaan Santalahden tontti oli haettavana ensisijaisesti valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä tai lyhyt korkotuki). Tonttiin kohdistui 13 hakemusta. Hakijoina oli sekä valtion tukemaa että vapaarahoitteista asuntotuotantoa toteuttavia yhtiöitä.

Kiinteistötoimi esittää tontin 837-221-1242-2 varaamista A-Kruunu Oy:lle, jonka hakemuksen mukaan tontille toteutetaan kestävä, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja asunto-ohjelmaltaan monipuolinen hanke, johon tulee laadukkaita, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Asuntojen rahoituksessa käytetään ARA:n hyväksymää 40 vuoden korkotukilainaa. Perheasunnot suunnitellaan Urbaanit lapsiperheet -konseptin mukaisesti. Yhtiö ei ole aiemmin saanut tonttia tonttihakujen kautta.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) olevan tontin 837-221-1242-2, Santalahdenaukio 4, pinta-ala on 723 m2 ja rakennusoikeus 2.600 k-m2, josta liiketilojen osuus 100 k-m2.

Tontti oli haussa keväällä 2018, mutta varaaja luopui tontista. Näin ollen tontille on jo aiemmin vahvistettu luovutusehdot asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 5.9.2018 § 130. Hinnoittelussa on tuolloin käytetty ARA:lle esitettyä 400 euron kerrosneliömetrihintaa. ARA kuitenkin hyväksyi hinnaksi 350 euroa kerrosneliömetri, joten tässä vaiheessa tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot uudelleen.

Käyttämällä hinnoittelussa edellä mainittua 350 euron kerrosneliömetrihintaa saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 36.400 euroa (pääoma-arvo 910.000 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.868,58 euroa. Vuokranmääräytymisprosentti on 4 ja keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018. Vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 350 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (515 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Tässä vaiheessa tontti 837-221-1242-2 tulisi varata A-Kruunu Oy:lle 1.11.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 30.4.2020 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus. Varausajalta peritään vuokraa puolet tämänhetkisestä tontinvuokrasta eli 1.517 euroa kuukaudessa.

Mainittakoon, että kaavassa ei ole määritelty erikseen autopaikkavaatimusta MAL3-sopimuksen mukaiseen kohtuuhintaiseen tuotantoon (ARA-rahoituksella toteutettava, lyhyt ja pitkä korkotuki ja kuntien oma, ARA-vuokratasoa vastaava, vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto). Jos kortteliin tuotetaan MAL3-sopimuksen mukaista kohtuuhintaista asumista, voi toimija hakea asemakaavan määrittelemästä pysäköintinormista poikkeamista siten, että pysäköinti toteutettaisiin "Pysäköinti osana kaupunkikehitystä 31.5.2016" -mukaisella normilla.

Tontin autopaikat sijoittuvat kaavan mukaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Kaavan yhteydessä laadittujen viitesuunnitelmien mukaan autohalli voi olla osin yhteinen viereisen korttelin 1243 autohallin kanssa. Autohallin rakentamisesta tulee sopia korttelin 1243 toteuttajan kanssa.

Kaavassa tontin alueelle on osoitettu rakennusala Santalahdensiltaan liittyvän hissi- ja porrasyhteyden rakentamiseksi. Hissi- ja porrasyhteyden suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan tontin muun suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Tämän osalta suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista vastaa Tampereen kaupunki erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistö on kunnostettu viranomaisen antaman päätöksen (PIRELY/7667/2017, 3.11.2017) mukaisesti. Kunnostustyöstä on laadittu loppuraportti (Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti, Pispanranta, Sitowise, 30.8.2019), joka on toimitettu kiinteistön varaajalle erikseen.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä tontin varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä. Laaturyhmän käsittelyllä varmistetaan asemakaavan sekä muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso ennen rakennuslupavaihetta. Laaturyhmä hyväksynnästä laaditaan muistio, joka liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin.

Tontinkäyttösuunnitelmat on syytä toimittaa laaturyhmän käsiteltäväksi hyvissä ajoin, jotta vältytään mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontille 837-221-1242-2 vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1.868,58 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 36.400 euroa) ja vuokra-ajaksi 60 vuotta.

Vuokra perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistamaan 350 euron kerrosneliömetrihintaan. Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle tontille ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli tontille rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (515 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontti 837-221-1242-2 varataan A-Kruunu Oy:lle 1.11.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka, kunnes tontti vuokrataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, enintään kuitenkin 30.4.2020 asti.

Varausaikana tontista 837-221-1242-2 peritään vuokraa 1.517 euroa kuukaudessa.

Ennen pitkäaikaisen sopimuksen tekemistä tontin varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä. Laaturyhmän käsittelyllä varmistetaan asemakaavan sekä muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso ennen rakennuslupavaihetta. Laaturyhmä hyväksynnästä laaditaan muistio, joka liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

A-Kruunu Oy/Jari Mäkimattila, AHS Control Oy/Matias Ojalehto, Ahti Invest Oy/Antti Pirinen, Avara Oy/Noora Vartiainen, Elämäni Kodit Oy/Tuomas Hemmilä, Enli Oy/Tommi Sahi, Fuerteco Capital Oy/Veijo Pekkala, Havtek Oy/Olli-Pekka Haverinen, Primus-kodit Korkotuki Oy/Juha Metsälä, Riihimäki Kari ja Haverinen Olli-Pekka/Olli-Pekka Haverinen, Sievi-Asunnot Oy/Elina Esko, Suomen Asuntoyhtymä Oy/Jaakko Niskanen, Tampereen Vuokratalosäätiö Oy/Jaana Ojares, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat