Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 188 Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välinen palvelusopimus vuosille 2018 - 2020 

TRE:8663/00.01.06/2017

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki uudisti organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen. Organisaatiomuutoksen seurauksena Tilakeskus liikelaitoksen tilaomaisuus ja joitakin omaisuuden hallintaan liittyviä tehtäviä siirtyi Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään 1.1.2018 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.10.2017 § 270 perustaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja myydä Tampereen tilakeskus liikelaitoksen liiketoiminnan perustettavalle yhtiölle. Tampereen Tilapalvelut Oy on Tampereen kaupungin omistama in house -yhtiö, jolta kaupunki voi ilman julkista kilpailutusta hankkia tarvitsemiaan palveluita. Tilakeskus liikelaitoksessa oleva tilaomaisuus jäi kaupungin omistukseen ja siirtyi kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi.

Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut Oy sopivat tällä sopimuksella Tampereen kaupungin omistamien tai kaupungin palvelukäyttöön yksityisiltä vuokramarkkinoilta vuokraamien tilojen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelujen järjestämisestä. Sopimuksella sovitaan myös Tampereen kaupungin toteuttamien talonrakennusinvestointien hanke- ja rakennuttamispalvelujen hoitamisesta. Tilojen käyttäjien tarvitsemia käyttäjäpalveluja, joita Tampereen Tilapalvelut Oy ei tuota, ovat mm. siivous, virastopalvelut ja tällaiset palvelut tilojen käyttäjät ostavat suoraan palveluja tuottavalta taholta.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 21.8.2019 § 106 delegoida Tampereen seudun ammattiopiston (TREDU) toimintaan tarvittavien tilojen osalta rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisen elinkeino- ja osaamislautakunnan tekemän palveluverkkolinjauksen mukaisesti ammatillisen koulutuksen johtajalle. Asunto- ja kiinteistölautakunta on edellisen seurauksena kokouksessaan 20.11.2019 § 180 päättänyt eräiden Tredu Kiinteistöt Oy:ltä vuokrattujen tilojen vuokrasopimusten päättymisestä vuokranantajan kanssa yhteisesti sopien 31.12.2019. Tampereen kaupungin ja Tampereen tilapalvelut Oy:n väliseen palvelusopimukseen eivät sisälly 1.1.2020 alkaen edellä mainitussa päätöksessä luetellut kiinteistöt ja tilat. 

Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä hankitaan tulosperusteisesti tällä sopimuksella:

  1. Ylläpitopalveluja (kiinteistökohteiden johtaminen, tilahallinnan avustavat työt, kiinteistöjen ylläpito, kunnossapito, vuokralaskutus)

  2. Hanke- ja rakennuttamispalveluja (hankejohtaminen, rakennuttaminen ja suunnittelu).

 

Tulosperusteisuus tarkoittaa, että asiat ovat aina tarvittavassa kunnossa ja palvelujen tuottaja voi itse ratkaista miten asiat hoitaa. Tuottaja voi käyttää myös innovaatioitaan asioiden järkevämpään hoitamiseen. Tulosperusteisen hankinnan kustannukset määritetään vuosittain talousarviovalmistelun pohjaksi Tampereen Tilapalvelut Oy:n esityksestä yhteistyössä palvelujen tilaajan, Tampereen kaupunkikonsernin talousjohdon, tilapalvelujen käyttäjien (hallintokunnat) ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välisissä neuvotteluissa. Palvelujen ostojen lopullinen määrä vahvistuu vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa.

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi palvelusopimuksen kokouksessaan 13.12.2017 § 71 ja Tampereen Tilapalvelut Oy hallituksessaan 8.12.2017. Sopimus on voimassa 31.12.2020 asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta.

Vuoden 2020 palvelusopimusneuvottelu Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välillä käytiin 30.10.2019. Vuoden 2019 tavoitteiden toteutumaa on esitelty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 20.11.2019 § 162. Palvelusopimusneuvotteluiden perusteella voidaan todeta, että yhteistyö Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välillä on sujunut hyvin. Palvelusopimukseen on tarve tehdä vain vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä. Muutokset aiempaan sopimukseen on merkitty oheismateriaalina olevaan tiedostoon punaisella värillä.

Tulosperusteisen palveluhankinnan yhteistyön kehittämisen tavoitteeksi vuodelle 2020 palvelusopimusneuvottelussa sovittiin seuraavat asiakokonaisuudet: käyttöoikeusurakan kilpailutusprosessin kehittäminen ja kuvaaminen, paikkatietoon pohjautuvan tilatiedon kehittäminen ja tietovarannon ylläpidon menettelytavoista sopiminen sekä kestävän kehityksen teemojen edistäminen 2020 (Kestävä Tampere 2030 linjaukset) tavoitteiden mukaisesti.

Ostettavien palvelujen hinnoittelu ja ostojen enimmäismäärä on määritelty sopimuksessa. Ostettavien palvelujen määrä vahvistetaan vuosittain kaupungin talousarvion hyväksymisen jälkeen. Tampereen Tilapalvelut Oy tuottaa palveluja joko omana työnään tai hankkii niitä hankintalain mukaisesti markkinoilta. Palvelujen tuottotapa määräytyy tuloksellisuuden perusteella. Palvelujen laskutus tapahtuu hinnoitteluun perustuen kuukausittain.

Tulosperusteisen hankinnan mitattavat päätavoitteet ovat:

  1. Korjausvelan pienentyminen (Trellum)

  2. Sisäilmakohteiden laskeva määrä ja niistä johtuvien väistötilojen laskeva määrä € ja m² (verrataan edellisen vuoden tasoon)

  3. Ylläpitokustannukset ovat suurten kaupunkien keskitasoa paremmat (KTI-tutkimus).

  4. Rakennuttamispalvelujen korkea laatu (hankekohtaiset laatu- ja kustannustavoitteet)

  5. Asiakastyytyväisyyden parantaminen (asiakastyytyväisyyskysely).

 

Tulosperusteiden tavoitetasoa verrataan edellisen vuoden tasoon. Lisäksi sopimuksen ja siinä sovittavan palvelutuotannon sekä yhteistyön yleisiä tavoitteita ovat: tuotantoprosessien tehostaminen (standardointi, dokumentointi ja seuranta), kunta- ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö, Tampereen kaupungin kokonaisetu, päällekkäisten toimintojen karsiminen, sähköisten hankinta/tilaus -prosessien käyttöönotto, tulevaisuuden taloudellisiin ja teknisiin haasteisiin vastaaminen, tietojen kertatallennusperiaatteen tukeminen sekä yhdessä sovituissa toimintaperiaatteissa pitäytyminen.

Nyt hyväksyttäväksi esitetty sopimus on voimassa 31.12.2020 asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta.

Vuoden 2020 talousarviossa palvelujen ostot ovat käyttötalouden osalta n. 47 milj. euroa ja investointien osalta n. 74 milj. euroa. Mikäli vuodelta 2019 hankkeiden jatkuvuuteen perustuen siirtyy vuonna 2019 käyttämättä jääneitä investointirahoja kaupunginvaltuuston hyväksymällä talousarviomuutoksella, kasvattavat ne vastaavasti investointien enimmäisostojen määrää. Siirtomäärärahoista päätetään tarvittaessa vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen erikseen.

Palvelusopimuksen päivitys on valmisteltu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteistyönä. Palvelusopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta apulaispormestari Jaakko Stenhäll ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n puolesta toimitusjohtaja Petri Mölsä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välinen palvelu- ja yhteistyösopimus vuodeksi 2020 hyväksytään.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Riitta Lyytikäinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Pauliina Laisi, Arto Vuojolainen, Janne Kytö, Taru Kuosmanen, Anna-Kaisa Heinämäki, Monika Sola, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Petri Mölsä, Jussi Kuoppala, Jukka Kauppinen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.