Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 187 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelma  

TRE:5021/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 18.11.2019 § 178. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Pormestarin talousarvioehdotuksen yhteydessä esiteltiin pysyvämmän talouden tasapainon saavuttamiseksi laadittu 10 kohdan toimenpideohjelma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa on huomioitu toimenpideohjelma soveltuvin osin.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut muodostuvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän palveluista, joihin kuuluvat tilaomaisuuden hallinnan, asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkkojen sekä kiinteistötoimen yksikkö. Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarviossa esitettyjen kehitysohjelmien, joita ovat Viiden tähden Keskusta ja Hiedanranta, käyttötalous ja investoinnit ovat ohjelmittain erikseen sitovia

Kaupungin tilaomaisuus on Asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä toisen asteen ammatillisen koulutuksen (TREDU) tiloja lukuunottamatta käyttäjälautakuntien linjaamien palveluverkkoselvitysten ja konsernin kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulot ovat 232,0 milj. euroa, toimintamenot -95,2 milj. euroa ja toimintakate 136,8 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2019 kokouksessaan omaisuuden myyntivoittojen 5,0 milj. euron ja puunmyyntitulojen 0,05 milj. euron lisäyksistä talousarvioon.

Toimintatulot 232,0 milj. euroa muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista 149,0 milj. euroa, maa-alueiden vuokratuotoista 49,6 milj. euroa, maa-alueiden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 7,9 milj. euroa, tilaomaisuuden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 13,0 milj. euroa ja maankäyttösopimuskorvauksista 11,8 milj. euroa. Tilavuokratuotoista 83 %, 124,2 milj. euroa, on kaupungin sisäistä vuokratuloa. Lautakunnan toimintamenot ovat 95,2 milj. euroa, joihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon, hankejohtamisen, tilavuokralaskutuksen, kiinteistöjohtamisen ja tilanhallinnan palvelut yhteensä 47,2 milj. euroa sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrakulut 36,2 milj. euroa. Tilakeskus liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä Tilakeskuksen eläkemenoperusteiset maksut kohdistuvat jatkossakin kaupungille ja ne on huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa henkilöstömenoissa. Tampereen Tilapalvelut Oy:lta ostettavat rakennuttamispalvelut sisältyvät vuosisuunnitelmassa investointimenoihin ja sisältävät valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset talonrakennushankkeet.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat 98,9 milj. euroa. Nettoinvestointimenot muodostuvat talonrakennusinvestoinneista (70,6 milj. euroa pl. Hiedanranta), maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista (18,0 milj. euroa pl. kehitysohjelmat) sekä Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmiin kohdistuvista investoinneista. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on esitetty tarkempi erittely investointikohteista.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelujen lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyvät seuraavat valtuustoon nähden erikseen sitovat erät:

  • Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate -1,0 milj. euroa
  • Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -10,14 milj. euroa
  • Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -2,97 milj. euroa
  • Talonrakennushankkeiden talousarviovuoden nettoinvestoinnit pl. Hiedanranta -70,604 milj. euroa.

 

Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) ja nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät). Talonrakennushankekohtaiset vuotuiset talousarviot ovat sitovia siten, että Asunto- ja kiinteistölautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet konkretisoidaan toimenpidekokonaisuuksiksi ja toimenpiteiksi. Toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Asunto- ja kiinteistölautakunta toteuttaa omalta osaltaan näitä painopisteitä. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudet koostuvat edellä mainituista viidestä kaupunkitasoisesta toiminnan painopisteestä. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/20, 8/20 ja 12/20).

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 vuosisuunnitelmaesityksessä on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 § 74 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Talousohjelman asunto- ja kiinteistölautakuntaa koskevat toimenpiteet vuodelle 2020 on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Vilhartti Hanhilahti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Antti Ivanoff teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

"Selvitetään mahdollisuus tarjota De Gamlas hem ja Kurila -rakennuksiin sijoitetuille toimijoille heidän tarpeisiinsa sopivat vaihtoehtoiset tilat esim. Pyynikintie 2. Sen sijaan että käytetään 5.6M€ talonrakennushankkeet -listan mukaisesti tutkitaan mahdollisuus siirtää kohteet kehitettävien tai myytävien kiinteistöjen listalle."

Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala, Virpi Ekholm, Anu Rajala, Petri Mölsä, Leena Aro

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.